5 Ιουνίου 2020

Τι προβλέπεται για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στο ΟΕΕ με αλληλογραφία (βάση του Π.Δ. 351/31-12-1983 περί εκλογής, συγκρότησης και λειτουργίας της ΣτΑ του ΟΕΕ)

Άρθρο 16

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία

1. Τα μέλη του ΟΕΕΕ που έχουν δηλώσει έγγραφα ότι διαμένουν μόνιμα ή  προσωρινά  στο  εξωτερικό  ασκούν  το εκλογικό  τους  δικαίωμα   με αλληλογραφία  σύμφωνα  με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 12 αυτού του άρθρου. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δικαιούνται να  προσέλθουν  και να  ψηφίσουν  αυτοπροσώπως  στο  Ειδικό Εκλογικό  Τμήμα  ψηφοφορίας με αλληλογραφία της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου εφόσον βρίσκονται  στην Ελλάδα  την ημέρα της ψηφοφορίας και δεν ψήφισαν με αλληλογραφία από το εξωτερικό

2. Στα μέλη του ΟΕΕΕ που έχουν δηλώσει έγγραφα ότι διαμένουν  μόνιμα ή προσωρινά σε νησιά στο οποία δεν εδρεύει Νομαρχία με εξαίρεση το νησί Σαλαμίνα  του  Νομού  Αττικής  παρέχεται  το  δικαίωμα  της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των παραγράφων  4  και  6  έως 12 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου.  Τα μέλη αυτής της κατηγορίας μπορούν να μην  κάνουν χρήση  του  δικαιώματος  και να προσέλθουν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως στο εκλογικό τμήμα του Νομού στον οποίο υπάγεται  διοικητικά  το  νησί  που διαμένουν.

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 έχει γενική εφαρμογή εφόσον το σύνολο των μελών  που  αφορά  δεν υπερβαίνει  το ένα  τοις  εκατό  (1%)  των εγγεγραμμένων μελών του ΟΕΕΕ κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών.

Εφόσον  τα μέλη που διαμένουν στα νησιά της παραγράφου 2 υπερβαίνουν συνολικά το ένα τοις εκατό (1%) των εγγεγραμμένων μελών  το  απερχόμενο Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται να αφαιρεί το δικαίωμα της ψηφοφορίας με αλληλογραφία από τα μέλη που διαμένουν σε νησιά όπου παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος κατά σειρά αριθμός διαμενούντων μελών του ΟΕΕΕ  και  μέχρις ότου τα εναπομένοντα μέλη αυτής της περίπτωσης είναι ίσα ή λιγότερα του 1% του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών.

Εφόσον,  για  την επίτευξη του ποσοστού αυτού απαιτείται η αφαίρεση του δικαιώματος από αριθμό μελών – που εμφανίζεται ίσος σε περισσότερα του ενός νησιά το δικαίωμα αφαιρείται από όλα τα μέλη που διαμένουν σε όλα τα συγκεκριμένα νησιά με ίσο αριθμό διαμενούντων μελών του ΟΕΕΕ. Σε περίπτωση αφαίρεσης του δικαιώματος το απερχόμενο ΔΣ υποχρεούται να συγκροτήσει κανονικά εκλογικά τμήματα και αντίστοιχες ΤΕΕ στα συγκεκριμένα νησιά εφόσον στο καθένα απ’ αυτά διαμένουν περισσότερα των είκοσι 20 εγγεγραμμένων μελών. Η αφαίρεση του δικαιώματος της ψηφοφορίας με αλληλογραφία από μέλη που διαμένουν σε συγκεκριμένα νησιά αναφέρεται υποχρεωτικά στην προκήρυξη των εκλογών.

4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία διενεργείται μέσω Ειδικού Εκλογικού Τμήματος ψηφοφορίας  με  αλληλογραφία  το  οποίο έδρευε στο Κεντρικό Κατάστημα του ΟΕΕΕ στην Αθήνα αλλά θεωρείται εκλογικό τμήμα του τρίτου εκλογικού διαμερίσματος (Υπόλοιπης Επικρατείας) και για τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν  σ’ αυτό έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.

5. Την ημέρα της ψηφοφορίας το Ειδικό Εκλογικό Τμήμα ψηφοφορίας με Αλληλογραφία  λειτουργεί  σαν  κανονικό εκλογικό  τμήμα  και μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως σ` αυτό τα μέλη του ΟΕΕΕ που διαμένουν  μόνιμα  ή προσωρινά στο εξωτερικό αλλά δεν ψηφίσαν με αλληλογραφία.

Οι  διατάξεις  του  άρθρου  14  έχουν εφαρμογή και στην προκειμένη περίπτωση. Μετά το τέλος της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας η ΤΕΕ  σφραγίζει το  άνοιγμα  της κάλπης και είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία των παραγράφων 8 και 9 αυτού  του  άρθρου  την επομένη ημέρα.

6. Στα μέλη του ΟΕΕΕ που δικαιούνται, σύμφωνα με  τις  διατάξεις αυτού  του  άρθρου  και  της  Προκήρυξης  των  εκλογών,  να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με αλληλογραφία το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να ταχυδρομήσει με επιστολή «επί αποδείξει», «δέκα πέντε (15)» τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

** Οι εντός « » λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 8 του Π.Δ.305/1998 (Α 214)

α) Ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων.

β) φάκελο ψηφοφορίας σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΚΕΕ.

γ) έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν 105/69.

δ)  Ειδικό Προτυπωμένο Φάκελο για την ταχυδρόμηση του φακέλου ψηφοφορίας, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός μιας Ταχυδρομικής Θυρίδας του Κεντρικού Ταχυδρομείου της Αθήνας και

ε) έντυπο τεχνικών οδηγιών για την ψηφοφορία με αλληλογραφία εφόσον έχει εκδοθεί.

7. Τα μέλη που ψηφίζουν με αλληλογραφία υποχρεούνται, να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία.

α) αφού σημειώσουν τους  σταυρούς προτίμησης που επιθυμούν τοποθετούν το ψηφοδέλτιο  της  προτίμησής τους  και μόνον αυτό στον φάκελο ψηφοφορίας και, τον σφραγίζουν χωρίς να αναγράφουν οτιδήποτε πάνω σ’αυτόν,

β) συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση του Ν 105/69 και βεβαιώνουν ότι ψήφισαν  με αλληλογραφία, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου και δεν προτίθενται να ψηφίσουν  σε  οποιοδήποτε  κανονικό  εκλογικό  τμήμα αυτοπροσώπως,

γ) τοποθετούν τον σφραγισμένο φάκελο της ψηφοφορίας και την συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.105/69  στον Ειδικό Προτυπώμενο Φάκελο ταχυδρόμησης σφραγίζουν τον τελευταίο και τον ταχυδρομούν, χωρίς να αναγράψουν οτιδήποτε πάνω σ’αυτόν,

8. Οι Ειδικοί Προτυπωμένοι Φάκελοι περιέρχονται σε ταχυδρομική θυρίδα του Κεντρικού Ταχυδρομείου της Αθήνας και παραλαμβάνονται από αντιπροσωπεία της ΚΕΕ την οποία δικαιούνται να συνοδεύσουν οι Γενικοί Εκπρόσωποι συνδυασμών   ή   μεμονωμένων   υποψηφίων. Η παραλαβή πραγματοποιείται, την επόμενη μέρα της ψηφοφορίας στις  12  το μεσημέρι. Όσοι φάκελοι βρεθούν στη θυρίδα την παραπάνω μέρα και ώρα θεωρούνται εμπρόθεσμοι και το περιεχόμενο τους λαμβάνεται υπ’ όψη για τον προσδιορισμό  των  αποτελεσμάτων του  Ειδικού Εκλογικού Τμήματος ψηφοφορίας με Αλληλογραφία Για τους Ειδικού Προτυπωμένους Φακέλους που ενδεχόμενα θα φθάσουν εκπρόθεσμα στην ταχυδρομική θυρίδα, και οι οποίοι δεν  λαμβάνονται υπ’ όψη, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 11 αυτού του άρθρου.

9. Οι  Ειδικοί   Προτυπώμενοι Φάκελοι που παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου από την αντιπροσωπεία της ΚΕΕ τοποθετούνται, σε σάκο και μεταφέρονται στο Κεντρικό  Κατάστημα του ΟΕΕΕ  όπου παραδίδονται στην ΤΕΕ του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος και ακολουθεί η εξής διαδικασία.

α) Ανοίγονται  οι  Ειδικοί  Προτυπώμενοι Φάκελοι και με βάση τις περιεχόμενες σ’ αυτούς υπεύθυνες δηλώσεις του Ν  105/69, συμπληρώνεται το  πρωτόκολλο  ψηφοφορίας  των μελών του ΟΕΕΕ που ψηφίσαν αυτοπροσώπως στο Ειδικό Εκλογικό Τμήμα.  Η συμπλήρωση  πραγματοποιείται  σε  χωριστή στήλη και οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν 105/69 προσαρτώνται στο Πρωτόκολλο.

β) Ελέγχονται  όλοι  οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  ψηφοφορίας  που περιέχονται  στους  Ειδικούς  Προτυπωμένους  Φακέλους  και  εφώ   όσον διαπιστωθεί  ότι  είναι  γραμμένο  οτιδήποτε σ` αυτούς ή με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να προσδιορισθεί ο αποστολέας τους, θεωρούνται  άκυρο  και καταστρέφονται  χωρίς  να ανοιχθούν. Η καταστροφή συγκεκριμένου αριθμού σφραγισμένων φακέλων ψηφοφορίας αναγράφεται  στο  Πρακτικό  ψηφοφορίας του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος ψηφοφορίας με Αλληλογραφία

γ)  Οι έγκυροι φάκελοι ψηφοφορίας ρίχνονται στην κάλπη του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος, όπου ήδη βρίσκονται, τα ψηφοδέλτια όσων ψήφισαν αυτοπροσώπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, αφού αποσφραγισθεί το άνοιγμά της.

δ)  Στη συνέχεια η ΤΕΕ προβαίνει στην κανονική αποσφράγιση της κάλπης, στη διαλογή και καταμέτρηση των φακέλων και των ψηφοδελτίων και  στην  συμπλήρωση  του  Πρακτικού  ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ.

10. Τα αποτελέσματα του Ειδικού Τμήματος αυτού του άρθρου παραδίδονται στην  ΚΕΕ και προστίθενται στα αποτελέσματα των κανονικών Εκλογικών τμημάτων του άρθρου 11 αυτού του Π.Δ. που ανήκουν στο τρίτο εκλογικό διαμέρισμα (Υπόλοιπης Επικρατείας).

11. Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες μετά την ημέρα της ψηφοφορίας η ΚΕΕ παραλαμβάνει, από τη ταχυδρομική θυρίδα της παραγράφου 8 αυτού του άρθρου τους Ειδικούς Προτυπωμένους Φακέλους που ενδεχόμενα έφτασαν εκπρόθεσμα και προβαίνει στην αποσφράγισή τους. Οι  φάκελοι  ψηφοφορίας που περιέχονται  σ’ αυτούς καταστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.105/69 που περιέχονται στους εκπρόθεσμους Ειδικούς Προτυπωμένους φακέλους καταχωρούνται σε ειδική πρόσθετη σελίδα του Πρωτοκόλλου ψηφοφορίας του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος και προσαρτώνται   σ’ αυτό. Τα μέλη του ΟΕΕΕ που απέστειλαν τους εκπρόθεσμους φακέλους θεωρείται ότι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα και δεν υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες. Η ύπαρξη εκπροθέσμων Ειδικών Προτυπωμένων Φακέλων και η μη προσμέτρησή τους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, λόγο ακυρότητας των εκλογών.

12. Μετά την παραλαβή των πρωτοκόλλων ψηφοφορίας όλων των εκλογικών τμημάτων η ΚΕΕ προβαίνει, σε αντιπαραβολές για τον εντοπισμό ενδεχομένων διπλοψηφιών και την ποινική και πειθαρχική δίωξη των υπευθύνων.

Περί ΣΥΝΑΡΟΕΕ 101 Άρθρα
Η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων έχει στόχο να συναντηθεί, να συνομιλήσει, να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους τους επιστήμονες οικονομολόγους, μα και με αυτούς που ασκούν το λογιστικό – οικονομολογικό επάγγελμα. Δίνουμε τη μάχη ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να διαδραματίσει το ρόλο που του έχει δώσει η Πολιτεία. Εμείς που προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους παλεύουμε ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να λειτουργήσει πραγματικά ως Σύμβουλος της Πολιτείας, να παρέμβει σε επαγγελματικά θέματα προς όφελος των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα μέλη του. Στις εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της ΣΥΝΑΡΟΕΕ διεκδικώντας όλοι μαζί ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο από αυτό που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Στις εκλογές για τα Περιφερειακά Τμήματα τα μέλη μας συγκροτούν ευρύτερα τοπικά ψηφοδέλτια με βάση τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.