8 Απριλίου 2020

Νόμος 1100 της 22/27.12.88: Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. (Α’ 295)

Νόμος 1100 της 22/27.12.88

Περί ιδρύσεως  Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. (Α’ 295).

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ανωτέρω Επιμελητήριο μετονομάσθηκε σε «Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας», διά του άρθρου 1 του Ν. 1100/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε διά του άρθρου 1 του Ν.1479/1984.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 13 του Ν. 1479/1984 ορίζεται:

α) Όπου στο κείμενο του νόμου αναφέρεται το «Διοικητικό Συμβούλιο» νοείται η «Κεντρική Διοίκηση».

β)Οπου στο κείμενο του νόμου αναφέρεται η λέξη «Ταμίας» νοείται «Οικονομικός Επόπτης».

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 475/ 1991 (Α’ 176):»Όπου κατά τις διατάξεις του Ν. 1100/80, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1479/1984, απαιτείται απόδειξη της άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, η απόδειξη αυτή παρέχεται με την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων των εργοδοτών, επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρέχουν ή παρείχαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες τους. Τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, από τα οποία προκύπτει ο χρόνος  έναρξης, η διάρκεια και οι όροι της εργασιακής σχέσης, συνοδεύονται υποχρεωτικώς  από επικυρωμένα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων του ενδιαφερομένου κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ή εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση, από πιστοποιητικό της οικείας Εφορίας από το οποίο προκύπτει η δήλωση έναρξης ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α`.

Ίδρυσης – Σκοποί – Μέλη.

Άρθρο 1

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε)». Το Ο.Ε.Ε εδρεύει στην  Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας».

**Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145).

Άρθρο 2

Σκοποί

Σκοποί του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι:

α) Η έρευνα και ανάλυση των οικονομικών θεμάτων προς ανάπτυξη της εν γένει οικονομικής σκέψεως εις την Ελλάδα και προς παροχή οίκοθεν ή κατόπιν προσκλήσεως των αρμοδίων Αρχών, των Υπηρεσιών του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ετέρων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και παντός ετέρου Οργανισμού, επιστημονικώς ηλεγμένων μελετών επί των διαφόρων οικονομικών προβλημάτων της Χώρας.

β) Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα με δική του πρωτοβουλία ή εφόσον προσκληθεί από τον αρμόδιο Υπουργό και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από αυτόν.

γ) Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών, σχεδίων και προτύπων, η εκλαΐκευση και διάδοσή  τους καθώς και η συνεχής προσπάθεια να εφαρμοστούν και επικρατήσουν τα προσφορότερα από αυτά σε όλες τις εκδηλώσεις της οικονομικής δραστηριότητας.

δ) Η συμβολή στην εφαρμογή των μεθόδων και τρόπων για ορθολογική οργάνωση, διοίκηση και Διαχείριση με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας  και την αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων και ιδιωτικών οικονομικών μονάδων.

ε) Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης στον οικονομικό τομέα με δική του πρωτοβουλία ή εφόσον τη ζητήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί».

**Οι περιπτώσεις β,γ,δ και ε αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν. 1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

στ) Η ανάπτυξις της επιστημονικής οικονομικής σκέψεως των μελών του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου και των παραγόντων της οικονομικής ζωής της Χώρας, βάσει συγχρόνων επιστημονικών μεθόδων και αντιλήψεων, δια διαλέξεων, ομιλιών, περιοδικών, συγγραφών και άλλων πρόσφορων μέσων.

ζ) Η μέριμνα δια την εναρμόνισιν των ηθικών άρχων και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου, εν συνδυασμώ προς το δημόσιον συμφέρον και τας ανάγκας της Εθνικής Οικονομίας, η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η  παρακολούθησις και κατοχύρωσις της επαγγελματικής αυτών εξελίξεως, η σύννομος άσκησις του επαγγέλματός των και η προς τούτο άσκησις πειθαρχικής δικαιοδοσίας.

«η) Η χορήγηση στα μέλη του όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους ειδικής άδειας να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα, η χορήγηση άδειας λειτουργίας και η καταχώρηση σε ιδιαίτερο βιβλίο των επωνύμων των ημεδαπών και αλλοδαπών γραφείων παροχής οικονομολογικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε νομική μορφή κι αν λειτουργούν, ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας τους και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις».

**Η παρ.η’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρου 2 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

θ) Η συμμετοχή εις διεθνείς Οργανισμούς Επιμελητηρίων, εις λοιπούς συναφείς Οργανισμούς και Συνέδρια.

ι) Η έκδοσις Επιστημονικού Δελτίου και Συγγραμμάτων ή μεταφράσεων ξενογλώσσων τοιούτων, σχέσιν έχοντων προς την οικονομικήν επιστήμην.

«ια) Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των οικονομικών επιστημονικών και η παροχή βοήθειας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών τους».

** Η παρ.ια’ προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

Άρθρο 3

Μέλη

«1. Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πρώην Α.Β.Σ.Π.), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην Α.Β.Σ.Θ.), των Οικονομικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών ή τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα».

** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.1 Ν.2515/1997 (Α 154/2-7-1997).

 1.  Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι πτυχιούχοι πολιτικών, διοικητικών ή νομικών επιστημών, ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωτάτων σχολών εφόσον κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ασκούν αποδεδειγμένως επαγγέλματα που προσιδιάζουν στην ιδιότητα του  οικονομικού επιστήμονα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

«3. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος:

α. οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή αφορά στο γνωστικό  αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, εφόσον χρησιμοποιούν το διδακτορικό  τους δίπλωμα για επαγγελματικούς λόγους,

β. οι κάτοχοι βασικού πτυχίου πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος,

γ. οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.»

** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο ενδέκατο  Ν.3912/2011, ΦΕΚ Α 17/17.2.2011.

 1.  Οι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, οι οποίοι απέκτησαν το πτυχίο τους μετά την 1.1.1980, καθώς και όσοι αποκτήσουν την ιδιότητα του φοιτητή των σχολών αυτών μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1984 δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν προσωρινή άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που έλαβαν το πτυχίο τους, χωρίς να καθίστανται μέλη του. Η άδεια αυτή έχει διάρκεια δύο (2) ετών και ανακαλείται εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή δεν προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους τα αναγκαία δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι άρχισαν να ασκούν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόληση. Εάν αποδείξουν εμπροθέσμως την έναρξη της άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος ως κύριας βιοποριστικής απασχόλησής τους, υποχρεούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ, πρίν από τη χορήγηση οριστικής επαγγελματικής άδειας.
 1.  Οι πτυχιούχοι ανώτατων οικονομικών σχολών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού κι οι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των σχολών αυτής της παραγράφου δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ, εφόσον δεν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους ή είναι μέλη άλλου Επιμελητηρίου στο οποίο η εγγραφή δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πτυχίου.

Επίσης δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου.

 1.  Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, καθορίζονται επακριβώς τα οικονομολογικά επαγγέλματα των οποίων η άσκηση προϋποθέτει την επαγγελματική άδεια της περίπτωσης η` του άρθρου 2, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας το εργασιακό περιεχόμενο κάθε επαγγέλματος από τα παραπάνω, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για να αποδεχθεί η άσκησή τους.
 1.  Για την έναρξη ή συνέχισή της άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος,  μετά την 1η Ιανουαρίου 1986 απαιτείται η κατοχή επαγγελματικής άδειας του ΟΕΕ. Όσοι πτυχιούχοι άλλων σχολών και ειδικοτήτων, εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού ή μη πτυχιούχοι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν αποδεδειγμένως, κατά τη δημοσίευση των παραπάνω π. δ/των επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαγγελματική άδεια του ΟΕΕ, εξακολουθούν να τα ασκούν ακωλύτως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 1.   «Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που κατοικούν μονίμως στην Ελλάδα ή υπήκοοι κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ)».

**Το εντός » » πρώτο εδάφιο της παρ.8 του παρόντος άρθρου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1479/1984 (Α` 145), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με το άρθρο 8 του Π.Δ. 475/1991 (Α` 176), σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, 48, 52 και 59 της Συνθήκης ΕΟΚ της Ρώμης. Οι παραπάνω δεν μπορούν να εγγραφούν μέλη του ΟΕΕ εφόσον, μετά τη  λήψη του πτυχίου τους: α)καταδικάστηκαν αμετακλήτως σε ποινή κάθειρξης ή β)καταδικάστηκαν αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική   δυσφήμιση, δόλια χρήση ξένου σήματος, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία ναρκωτικών».

** Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β`.

Πόροι και Διαχείρισις

Άρθρον 4

«1. Πόροι του Επιμελητηρίου είναι:

α) το δικαίωμα εγγραφής μέλους του,

β) η ετήσια συνδρομή,

γ) τα δικαιώματα για την έκδοση ή ανανέωση από αυτό επαγγελματικών αδειών,

δ) επαγγελματικών ταυτοτήτων και αδειών λειτουργίας γραφείων,

ε) τα δικαιώματα για την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,

στ) οι κρατήσεις σε αμοιβές που εισπράττονται από τα μέλη που ορίζονται από το Επιμελητήριο για τη σύνταξη μελέτης ή πραγματογνωμοσύνης,

ζ) οι κρατήσεις σε αμοιβές που εισπράττονται από τα μέλη για τη συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιριών ή κάθε μορφής οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ.,

η) χορηγίες τραπεζών, συνεταιρισμών, οργανισμών, κοινοπραξιών ή εταιριών, θ) κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές μελών ή τρίτων,

ι) τα εισοδήματα που αποκτά από την περιουσία του,

κ) τα εκλογικά παράβολα και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από το νόμο.»

**  Η παρ.1 που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Ν.1479/1984,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.22 Ν.2873/2000,ΦΕΚ Α 285/28.12.2000.

 1.  Τα ποσά ή ποσοστά των εν έδαφ. 1 της προηγουμένης παραγράφου

αναγραφομένων πόρων του Επιμελητηρίου, καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

 1. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, καθορισθήσεται ο τρόπος εν γένει της εισπράξεως των εσόδων του Επιμελητηρίου και ή απόδοσις τούτων.

Αρθρο :5

Διαχείρισις.

Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος εκτελέσεως των δαπανών του Επιμελητηρίου.

Αρθρο :6
             Σύνταξις και έγκρισις προϋπολογισμού.

 1. Ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου μετά της Εισηγητικής επ` αυτού Εκθέσεως υποβάλλεται ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του οικονομικού  έτους, προς έγκρισιν. Ο προϋπολογισμός ούτος, μετά την έγκρισίν του υπό  της Συνελεύσεως των αντιπροσώπων, εγκρίνεται υπό των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών.

«2. Η έγκριση των Υπουργών αφορά στη νομιμότητα των εγγραφών, εφόσον το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού καλύπτεται από πόρους του ΟΕΕ.  Μπορεί όμως να αφορά και στη σκοπιμότητα των εγγραφών, εφόσον το σκέλος  των εσόδων καλύπτεται και με επιχορηγήσεις του Κράτους. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση της σκοπιμότητας αφορά στα ποσά των δαπανών που  αντιστοιχούν αποκλειστικώς στην επιχορήγηση του Κράτους».

**Η εντός » » παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ`.

Οργάνωσις και Διοίκησις του Επιμελητηρίου.

Άρθρο 7

Οργανα και οργάνωση του Επιμελητηρίου.

 1.  Οργανα του Επιμελητηρίου είναι:

α) Η Συνέλευση των αντιπροσώπων.

β) Η Κεντρική Διοίκηση.

γ) Ο Τοπικές Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων.

Τα όργανα αυτά εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

 1. Το Επιμελητήριο μπορεί να οργανώσει κατά κλάδους ειδικοτήτων τα μέλη του ύστερα από σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της περίπτωσης γ του άρθρου 2 του νόμου αυτού μπορούν να συνιστώνται με αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών και να λειτουργούν στα πλαίσια του Ο.Ε.Ε συμβούλια ή επιτροπές. Με τις ίδιες αποφάσεις συγκροτούνται τα παραπάνω συμβούλια και επιτροπές καιvκαθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.

Επίσης μπορούν να συνιστώνται επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ ή των Τοπικών Διοικήσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης, για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Η αποζημίωση των μελών των συμβουλίων, επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας αυτής της παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.

 1.  Για την καλύτερη λειτουργία του Ο.Ε.Ε ιδρύονται Περιφερειακά Τμήματα. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, καθορίζονται ο αριθμός και οι πόλεις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων, η οργάνωση και λειτουργία τους, οι διαδικασίες εκλογής των Τοπικών Διοικήσεων, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 1.  Τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη της Κεντρικής Διοίκησης».

**Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

Άρθρο :8
               Συνέλευσις των Αντιπροσώπων.

 1. Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων του Επιμελητηριου απαρτίζεται εξ ειδικώς προς τούτο εκλεγομένων ανά τριετίαν μελών εκ διαφόρων περιφερειών της Χώρας, δια καθολικής αμέσου και μυστικής ψηφοφορίας και έχει τας εξής αρμοδιότητας :

«α. Την εκλογή των μελών της για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν από την Κεντρική Διοίκηση ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων».

**Η εντός » » περ.α` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

β) Την έγκρισιν του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών εκάστου έτους μετ` αναλυτικήν πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.                

γ) Τον έλεγχον υποβαλλομένου αυτού απολογισμού του λήξαντος έτους

«δ) Την ανάκληση των μελών της Κεντρικής Διοίκησης ή των Τοπικών Διοικήσεων για διαπιστούμενες ανωμαλίες στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ε) Την λήψη αποφάσεων για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτή από την Κεντρική Διοίκηση ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων».

**Οι εντός » » περ.δ`και ε` αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 7 του Νόμου 1479/1984 (ΦΕΚ Α 145).

2.Η Συνέλευσις των αντιπροσώπων συνέρχεται:

 • «α. Σε τακτικές συνόδους δύο (2) φορές κάθε έτος και για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Διοίκησης και των αιρετών μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά την εκλογή των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
 • β. Σε έκτακτες συνόδους γα ανάκληση μελών της Κεντρικής Διοίκησης και σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων ή πρόσκληση της Κεντρικής Διοίκησης.
 • γ. Η περίπτωση ανάκλησης μελών Τοπικής Διοίκησης εξετάζεται από την ΣτΑ μόνο σε τακτική σύνοδό της ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 των εγγεγραμμένων μελών Περιφερειακού Τμήματος και εφ` όσον συνυπογράφεται  από ένα τουλάχιστον μέλος της ΣτΑ».

**Οι περ. α` και β` αντικαταστάθηκαν ως άνω με τις περ.α`, β`και γ` με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

«3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του  Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των Αντιπροσώπων, η κατανομή τους για κάθε περιφέρεια, η σύγκληση, συγκρότηση, απαρτία, λειτουργία, πλειοψηφία και ο τρόπος λήψης αποφάσεων από την τακτική ή έκτακτη Συνέλευση των αντιπροσώπων, οι περιπτώσεις και η διαδικασία προσβολής των παραπάνω αποφάσεων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την απρόσκοπτη λειτουργία της Συνέλευσης».

**Η εντός » » παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν. 1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

«4. Τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΟΕΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα δικαιούνται να λαμβάνουν κάθε φορά άδεια απουσίας, χωρίς αποδοχές, μέχρι τρείς (3) το πολύ ημέρες για να μετάσχουν στις συνόδους της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Σε όλους τους Αντιπροσώπους καταβάλλεται από τον ΟΕΕ για τη συμμετοχή τους στις συνόδους, αποζημίωση ίση με την αποζημίωση κάθε συνεδρίασης των μελών της Κεντρικής Διοίκησης, για κάθε ημέρα εργασιών των συνόδων, εφόσον αυτή δεν συμπίπτει με Κυριακή, αργία ή με ημέρα που δεν είναι γα οποιονδήποτε λόγο εργάσιμη για κάθε Αντιπρόσωπο. Επίσης στους Αντιπροσώπους καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης, διανομής και διατροφής τους για όσες ημέρες συμμετέχουν στις συνόδους της Συνέλευσης.

**Η εντός » » παρ.4 προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)


  Άρθρο :9
         «Κεντρική Διοίκηση – Τοπικές Διοικήσεις».

**Ο εντός » » τίτλος του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

«1. Το Επιμελητήριο διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση, η οποία είναι δεκαπενταμελής και αποτελείται από τους Πρόεδρο, Α` Αντιπρόεδρο, Β` Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οικονομικό Επόπτη και δέκα (10) Συμβούλους.

Ο Πρόεδρος, ο Α` και Β` Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Οικονομικός Επόπτης αποτελούν το Προεδρείο, το οποίο εισηγείται στην Κεντρική Διοίκηση.

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ορίζεται αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη του Προεδρείου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.»

**Η παρ.1,η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145) αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με την παρ.2 άρθρ.22 Ν.2873/2000, ΦΕΚ Α 285/28.12.2000.

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας υπό της Συνελεύσεως των αντιπροσώπων ανά τριετίαν.
 2. Το Επιμελητήριον εκπροσωπείται νομίμως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανατεθή  η εκπροσώπησις του Επιμελητηρίου εις τον Πρόεδρον ή εις άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις υπάλληλον ή δικηγόρον αυτού,»ή στους Προέδρους ή στα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων».

**Η εντός » » φράση στο τέλος της παρ.3 προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 8 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

 1. Δια Προεδρικού Διατάγματος,εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Συντονισμού, καθορίζονται ο χρόνος ανά τριετίαν διενεργείας εκλογών, τα καθ`έκαστα εκλογικά διαμερίσματα, τα δικαιούμενα όπως μετάσχουν εις αυτάς μέλη του Επιμελητηρίου, η υποβολή υποψηφιότητος και η ανακήρυξις υποψηφίων, η διαδικασία διενεργείας εκλογών, η υποβολή ενστάσεων η αντιρρήσεων κατά του κύρους αυτών, η διαδικασία εκδικάσεως αυτών, η οριστικοποίησις των αποτελεσμάτων, τα της μεταξύ των εκλεγέντων αναδείξεως του Προέδρου, «Α` και Β` Αντιπροέδρου», Γενικού Γραμματέως και Ταμίου αυτού, της αναπληρώσεως του Προέδρου, της αποζημιώσεως των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, της εν περιπτώσει παραιτήσεως τούτου εκλογής νέου Συμβουλίου, του τρόπου της συγκλήσεως, συγκροτήσεως,συνεδριάσεως και λήψεως αποφάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητός των, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια αφορώσα εις την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

** Αντί της λέξης «Αντιπροέδρου» της παρ.4 τέθηκε «Α` και Β` Αντιπροέδρου»  ως άνω με την παρ.3 άρθρ.22 Ν.2873/2000,ΦΕΚ Α 285/28.12.2000.

 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απέχον αδικαιολογήτως των καθηκόντων αυτού επί εξάμηνον θεωρείται παραιτηθέν και απομακρύνεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου.

«6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχουν κενές θέσεις Συμβούλων, η Κεντρική Διοίκηση συγκροτείται νομίμως από τα υπόλοιπα μέλη εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των δέκα (10)».

**Η εντός » » παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 8 του Ν. 1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

 1. Μέχρις εκδόσεως του, υπό της παραγρ. 4 προβλεπομένου Π. Διατάγματος, το Επιμελητήριον διοικεί και εκπροσωπεί η, υπό του άρθρου 12 προβλεπομένη Διοικούσα Επιτροπή. Δι` αποφάσεως αυτής, δύναται  η εκπροσώπησις του Επιμελητηρίου, επί Δικαστηρίου, ενώπιον πάσης αρχής και έναντι τρίτων, να ανατεθή εις τον Πρόεδρον ή μέλος αυτής.                              

«8. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄),δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περι κοπή αποδοχών, μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους.

Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, πλην των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δύνα ται να πάρει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεώς του να παραμείνει στην υπηρεσία του ασκώ ντας παράλληλα τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό από την υπηρεσία του.»

** Η παρ.8,η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α΄),αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.12 άρθρ.17 Ν.3470/2006,ΦΕΚ Α 132/28.6.2006.

 1. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι ήμισθωτοί του δημοσίου ή του  ή του ιδιωτικού τομέα, δε μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.»Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, καθορίζεται αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης που διαμένουν έξω από το Νομό Αττικής, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους.»

** Το δεύτερο εδάφιο της  παρ.9 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.22 Ν.2873/2000,ΦΕΚ Α 285/28.12.2000.

 1. Τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΕΕ διοικούνται από πενταμελείς (5) ή επταμελείς (7) τοπικές διοικήσεις που αποτελούνται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οικονομικό Εποπτη και ένα Σύμβουλο ή 3 κατά περίπτωση.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχουν κενές θέσεις Συμβούλων, η Τοπική Διοίκηση συγκροτείται νόμιμα από τα υπόλοιπα μέλη εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των 3 ή 5 κατά περίπτωση. Άλλως αυτόματα και αυτοδίκαια προκηρύσσονται εκλογές από την Κεντρική Διοίκηση στην συγκεκριμένη  περιφέρεια για την ανάδειξη νέας Τοπικής Διοίκησης.

 1. Τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων εκλέγονται με τοπικές εκλογές κάθε τρία (3) χρόνια, από τα μέλη των αντίστοιχων Τμημάτων. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Τοπικών Διοικήσεων διεξάγονται ταυτοχρόνως με τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
 2. Οι Τοπικές Διοικήσεις υλοποιούν τις αποφάσεις των άλλων οργάνων του Ο.Ε.Ε., προγραμματίζουν τη δράση των Τμημάτων μέσα στα πλαίσια των σκοπών του και των αποφάσεων των διοικητικών του οργάνων, μεριμνούν για την προώθηση των τοπικών προβλημάτων ή τοπικού χαρακτήρα επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων των μελών και εισηγούνται στην Κεντρική  Διοίκηση για τα γενικότερα θέματα.

Επίσης υποβάλλουν κατ`έτος τον προϋπολογισμό και απολογισμό δαπανών τους, για έγκριση από τη ΣτΑ στην Κεντρική Διοίκηση.

«13. Η Κεντρική Διοίκηση συγκαλεί σε κοινή με αυτή σύσκεψη τις Τοπικές Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων μία φορά κάθε έτος. Τα πορίσματα των συσκέψεων αυτών λαμβάνονται συμβουλευτικά υπόψη από τη Συνέλευση των αντιπροσώπων.

Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε, μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, καθορίζονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής που καταβάλλονται στα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων.»

** Η παρ.13 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5άρθρ.22 Ν.2873/2000,ΦΕΚ Α 285/28.12.2000.

 1. Τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, δεν μετατίθενται, κατά την διάρκεια της θητείας τους,  χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Επίσης δικαιούνται να παίρνουν άδεια απουσίας, χωρίς αποδοχές, τρεις (3) το πολύ ημέρες το μήνα, για να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που απορρέουν απο την ιδιότητά τους. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικήσεων καταβάλλεται σε όλους από το Ο.Ε.Ε. αποζημίωση  προς τα δύο τρίτα (2/3) της αποζημίωσης κατά συνεδρίαση των μελών της Κεντρικής Διοίκησης και έως δύο (2) συνεδριάσεις το μήνα. Τα μέλη Τοπικών Διοικήσεων που διαμένουν έξω από την έδρα κάθε  Περιφερειακού Τμήματος δικαιούνται να αποζημιωθούν για τις δαπάνες  μετακίνησης και διαμονής τους».

**Οι εντός » » παρ.8,9,10,11,12,13 και 14 προστέθηκαν με την παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1479/1984 (ΦΕΚ Α 145) «15. Οι δαπάνες των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Επιμελητηρίου βαρύνουν το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, καθορίζεται αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη και τους γραμματείς της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των Περιφερειακών Εκλογών και στους Προέδρους των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών.»

**  Η παρ.15  προστέθηκε με την παρ.6 άρθρ.22 Ν.2873/2000,ΦΕΚ Α 285/28.12.2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ`.

Πειθαρχικαί Παραβάσεις.

Υποχρεώσεις Μελών – Πειθαρχικά παραπτώματα

Ποιναί.

Άρθρον   10.

«1. Τα μέλη του ΟΕΕ υποχρεούνται να ψηφίζουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και των μελών των Τοπικών Διοικήσεων, να προσέρχονται στις συνελεύσεις, να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων του, να καταβάλλουν εμπροθέσμως τις εισφορές τους και να εκπληρώσουν κάθε οικονομική τους υποχρέωση προς αυτό, να εμφανίζονται όταν προσκαλούνται και να παρέχουν κάθε πληροφορία ή εξήγηση».

**Η εντός » » παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 του  Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

 1. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται, η παράβασις των, δια του παρόντος ή των νομίμως εκδιδομένων αποφάσεων του Επιμελητηρίου, οριζομένων καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών του,η ασυβίβαστος προς την επιστημονικήν  δεοντολογίαν διαγωγή και η αποδεδειγμένη πλημμέλεια περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων και υποχρεώσεων αυτών, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων του Ποινικού Νόμου, εφ` όσον τα παραπτώματα ταύτα, συνιστούν και ποινικώς κολασίμους πράξεις.
 2. Αι υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου, επιβαλλόμεναι ποιναί είναι :
  α) Επίπληξις.
  β) Πρόστιμον μέχρι δραχμών 10.000.
  γ) Προσωρινή, μέχρις εξαμήνου, διαγραφή από μέλος.
  δ) Οριστική διαγραφή εφ` όσον καθ` υποτροπήν έχει υποπέσει εις πειθαρχικόν αδίκημα και έχει επιβληθή πειθαρχική  ποινή.
 3. Το επιβαλλόμενον πρόστιμον ή η χρηματική ποινή, βεβαιούται επιμελεία του Ταμίου του Επιμελητηρίου εις το Δημόσιον Ταμείον της Περιφερείας του τιμωρηθέντος παρ` ου και εισπράττεται, κατά τας περί  εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων κειμένας διατάξεις και αποδίδεται τω Επιμελητηρίω.
 4. Η πειθαρχική δίωξις αναστέλλεται εφ` όσον δια την αυτήν πράξιν  εκκρεμεί ποινική τοιαύτη, μετά το πέρας της οποίας ανεξαρτήτως του αποτελέσματος αύτης συνεχίζεται η πειθαρχιχή δίωξις.
 5. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τριετίαν από της τελέσεως αυτών, πάσα όμως πράξις πειθαρχικής διαδικασίας, ως και η υποβολή της εγκλήσεως και πάσα πράξις ποινικής διώξεως,διακόπτει την παραγραφήν. Εν πάση περιπτώσει η προς παραγραφήν προθεσμία, ουδέποτε δύναται να υπερβή τα πέντε έτη από της τελέσεως της πράξεως, πλην της περιπτώσεως ασκήσεως ποινικής διώξεως, ότε αναστέλλεται η πειθαρχική τοιαύτη και ότε ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρούται προ της παρόδου έτους αφ` ης κατέστη αμετάκλητος η απόφασις του Ποινικού Δικαστηρίου.

Πειθαρχικόν  Συμβούλιον.

Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 11.

 1. Δια την εκδίκασιν των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Επιμελητηρίου, συνιστώνται α) Πειθαρχικόν Συμβούλιον και β) Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

«2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.,  το Συμβούλιο της Διοίκησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και τρία (3) μέλη της Κεντρικής Διοίκησης που έχουν αποκτήσει δίπλωμα ή πτυχίο τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν από την εκλογή τους. Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος της  Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.

 1. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι επταμελές και συγκροτείται από ένα δικαστικό λειτουργό με βαθμό εφέτη των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, που προεδρεύει, δύο (2) καθηγητές οικονομικών μαθημάτων των Α.Ε.Ι., που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και τέσσερα (4) μέλη του ΟΕΕ,  που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με το σύστημα της απλής αναλογικής από τη Συνέλευση των αντιπροσώπων, ανάμεσα σε  εκείνους που έχουν αποκτήσει πτυχίο δεκαπέντε χρόνια πριν από την εκλογή τους».

**Οι εντός » » παρ.2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 10 του Ν.1479/1984 (ΦΕΚ Α 145)

 1. Εις το Ανώτατον Πειθαρχικόν Σνμβούλιον θα μετέχη και ο Πρύτανις ή Κοσμήτωρ άλλης ιδρυθησομένης ισοτίμου Οικονομικής Σχολής.Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Συντονισμού, καθορίζονται, τα της αναπληρώσεως των μελών, της συγκροτήσεως, συγκλήσεως, απαρτίας, λειτουργίας, αρμοδιοτήτων των ανωτέρω συμβουλίων, τα της εγκλήσεως ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της διαδικασίας ενώπιον αυτού, της ασκήσεως εφέσεως ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου και της εκδικάσεως της εκτελέσεως των αποφάσεων, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια αφορώσα εις την λειτουργίαν αυτών και εις την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος αρθρου.    

                    

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε `.

Μεταβατικαί   Διατάξεις

Προσωρινή  Διοικούσα  Επιτροπή.

Αρθρον 12.

Ο Υπουργός Συντονισμού, εντός δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος ορίζει δι` αποφάσεώς του Προσωρινήν Διοικούσαν Επιτροπήν εξ ένδεκα μελών, μεταξύ των οποίων τον Πρόεδρον αυτής. Η επιλογή των μελών αυτών θα γίνη εκ προσώπων εχόντων τα κατάλληλα προσόντα και εχέγγυα. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, έχει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου. «Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται μέχρι 30.11.1983 να διοργανώσει και διενεργήσει αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων της Διοίκησης του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος».

**Το τελευταίο μέσα σε » » εδάφιο του ως άνω άρθρ.12 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 1332 της 4/4.3.83.»Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Εργων ( Ε.Κ.Ε.Τ.Ε. )  και άλλες διατάξεις (Α ` 30)».     

Αρθρον  13.

 1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών καθορίζονται :
  α) τα της οργανώσεως, διαρθρώσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου των επί μέρους υπηρεσιών αυτού.
  β) Τα των οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας, του αριθμού αυτών κατάκατηγορίας, κλάδους και βαθμούς, των θέσεων εκείνων, αίτινες ως εκ της φύσεώς των δύνανται να πληρούνται και υπό υπαλλήλων προσλαμβανομένων επί θητεία ή επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, ως και τα των προσόντων των πάσης φύσεως ως άνω υπαλλήλων κατά κατηγορίας, κλάδους και βαθμούς.
  γ) Πάσα λεπτομέρεια αφορώσα εις την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.
 2. Μέχρι της εκδόσεως του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, προς αντιμετώπισιν των επειγουσών αναγκών οργανώσεως και λειτουργίας του Ο.Ε.Ε.Ε., είναι δυνατή, δι` αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής η πρόσληψις μέχρι τριών υπαλλήλων,επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου δια χρονικόν διάστημα μη δυνάμενον να υπερβή την διετίαν από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου, της αμοιβής των καθοριζομένης, συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 1198/1972.

«3. Οι διατάξεις του εδαφίου β` της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή ως προς τη διενέργεια των πρώτων αρχαιρεσιών γα την ανάδειξη των οργάνων του Ο.Ε.Ε.

 1. Οι πρώτες αρχαιρεσίες για την εκλογή των τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων θα διενεργηθούν αυτοτελώς έως την 31ην  Δεκεμβρίου 1985. Η θητεία των πρώτων Τοπικών Διοικήσεων λήγει ταυτοχρόνως με τη λήξη της θητείας της πρώτης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και της πρώτης αιρετής Κεντρικής Διοίκησης».

**Οι εντός » » παρ.3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 11

Άρθρον   14.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περί ΣΥΝΑΡΟΕΕ 101 Άρθρα
Η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων έχει στόχο να συναντηθεί, να συνομιλήσει, να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους τους επιστήμονες οικονομολόγους, μα και με αυτούς που ασκούν το λογιστικό – οικονομολογικό επάγγελμα. Δίνουμε τη μάχη ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να διαδραματίσει το ρόλο που του έχει δώσει η Πολιτεία. Εμείς που προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους παλεύουμε ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να λειτουργήσει πραγματικά ως Σύμβουλος της Πολιτείας, να παρέμβει σε επαγγελματικά θέματα προς όφελος των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα μέλη του. Στις εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της ΣΥΝΑΡΟΕΕ διεκδικώντας όλοι μαζί ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο από αυτό που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Στις εκλογές για τα Περιφερειακά Τμήματα τα μέλη μας συγκροτούν ευρύτερα τοπικά ψηφοδέλτια με βάση τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.