5 Ιουνίου 2020

Π.Δ.351 της 31/12.9.83: Εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικoύ Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Εκλογή, συγκρότηση και  λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕΕ). (Α` 122).

Έχοντας υπόψη.

 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν 1100/80  «περί
  ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος»
 2.  Τις  διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ΠΔ 574/1982 με  τίτλο «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»  (ΦΕΚ  104  Α)  κλπ.  (γν. Σ.Τ.Ε.).

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

`Αρθρο 1

Χρόνος προκήρυξης και διενεργείας των εκλογών

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των  μελών  της  Συνέλευσης  των  Αντιπροσώπων  (ΣΤΑ)  του  ΟΕΕΕ  προκηρύσσονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο  «πενήντα πέντε (55)»  τουλάχιστον  μέρες  πριν  από   την   ημέρα ψηφοφορίας  ,  η  οποία  διαρκεί  μία (1) μέρα. Η προκήρυξη των εκλογών δημοσιεύεται τουλάχιστον σε μία (1) ημερήσια πολιτική και σε  μία  (1) ημερησία  οικονομική  εφημερίδα  της  Αθήνας,  αποστέλλεται σ` όλες τις Νομαρχίες του Κράτους και, αναρτάται στο Κεντρικό Κατάστημα και τα κατά  τόπους γραφεία του ΟΕΕΕ.

** Οι εντός » » λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 1 του Π.Δ.305/1998 (Α 214)

«2. Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρια (3) χρόνια, μέσα στο διάστημα  από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και ημέρα Κυριακή.»
**Η παρ.2 που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του Π.Δ.86/1995 (Α 53), τροποποιήθηκε στην συνέχεια ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.2578/1998 (Α 300).

 1. Η ακριβής ημερομηνία διενεργείας των  εκλογών  μέσα  στο  παραπάνω διάστημα,   προσδιορίζεται  κάθε  φορά  από  το  απερχόμενο  Διοικητικό Συμβούλιο.»»Η θητεία της Κεντρικής Διοίκησης καθώς και η θητεία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων λήγουν με τη συγκρότηση σε σώμα της ΣΤΑ που θα προέλθει από τις εκλογές».
  **Το εντός » » εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.149/1995 (Α90)
 2. Σε  περίπτωση  διενεργείας  εκλογών  σε  χρόνο  διάφορο  από  τον καθοριζόμενο  στην παράγραφο 2 του αυτού άρθρου, εξ αιτίας α) οριστικής  ματαίωσης τακτικής συνόδου της ΣΤΑ. ή β)  έλλειψης  απαρτίας  κατά  την πρώτη  συνεδρίαση  νεοεκλεγμένου  Διοικητικού Συμβουλίου ή γ) αδυναμίας συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου δ) δι- ενεργείας εκλογών από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. ή ε) σχετικής απόφασης  της  ΣΤΑ.   ή στ)   Ακύρωσης   προηγουμένων  εκλογών.   η  θητεία  της  συγκεκριμένης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων  και  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα προέλθουν  από  τις  έκτακτες εκλογές θεωρείται ότι λήγει «το τρίτο κατά σειρά έτος» μετά το έτος που διενεργήθηκαν οι έκτακτες εκλογές, το οποίο δεν προσμετρείται. Το απερχόμενο Διοικητικό  Συμβούλιο υποχρεούται  να  προσδιορίσει  την ημερομηνία των νέων εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου. 

** Η εντός » » φράση αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ.α` του άρθρου 2του Π.Δ.149/1995(A90)
**Η φράση «μέσα στο τελευταίο μήνα της θητείας του» διαγράφηκε με την περ.β` του άρθρου 2 του Π.Δ.149/1995 (Α 90)

Άρθρο 2

Εκλογικό Σύστημα και Εκλογικά Διαμερίσματα

 1.  Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της ΣΤΑ διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογική και σύμφωνα με τις διατάξεις και  τις  διαδικασίες που προβλέπει αυτό το Προεδρικό Διάταγμα.
 2.   Η  Επικράτεια  αποτελεί  μια (1) ενιαία εκλογική περιφέρεια και διαιρείται στα ακόλουθα τρία (3) εκλογικά διαμερίσματα.

α) Του Νομού Αττικης (πρώτο)

β) Του Νομού Θεσσαλονίκης (δεύτερο)

γ) της υπόλοιπης Επικρατείας (τρίτο)

Άρθρο 3
Συνολικός αριθμός και κατανομή Αντιπροσώπων

 1.    Τα μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του ΟΕΕΕ (Αντιπρόσωποι) ανέρχονται συνολικά σε διακόσια (200) και οι έδρες της  Συνέλευσης  των αντιπροσώπων  (ΣΤΑ)  κατανέμονται στα τρία (3) εκλογικά διαμερίσματα ως εξης:

α) πρώτο (του Νομού Αττικής), εκατό (Ι00) έδρες Αντιπροσώπων.

β) Δεύτερο (του Νομού Θεσσαλονίκης) είκοσι (20) έδρες Αντιπροσώπων.

γ)  Τρίτο   (της   Υπόλοιπης   Επικρατείας)   ογδόντα   (80)   έδρες Αντιπροσώπων.

Άρθρο 4
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, τριάντα έξι (36) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε. τριάντα έξι (36) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας».

**Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 του Π.Δ.305/1998 (Α 214)

Άρθρο 5
Υποβολή Υποψηφιοτήτων

 1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των μελών του ΟΕΕΕ για τις  θέσεις  των Αντιπροσώπων  υποβάλλονται  έγγραφα στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  α)  Αυτοπροσώπως, με επίδειξη της ειδική ταυτότητας μέλους του ΟΕΕΕ, εφόσον  έχουν  χορηγηθεί  τέτοιες  ταυτότητες,  ή  της  αστυνομική  του ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου αποδεικτικού.
  β)  από  άλλο  πρόσωπο, εφοδιασμένο με επικυρωμένη από δημόσια αρχή, εξουσιοδότηση του υποψηφίου.

γ)  με συστημένη κατεπείγουσα επιστολή ,συνοδευομένη υποχρεωτικά από βεβαίωση της αστυνομικής αρχής για το γνήσιο της υπογραφής του.
2. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αναφέρουν υποχρεωτικά  το  επώνυμο,  το όνομα,  το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό μητρώου μέλους  του ΟΕΕΕ και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας του αιτούντος. Ο αριθμός μητρώου δεν απαιτείται κατά τις  πρώτες  αρχαιρεσίες  προς ανάδειξη της πρώτης ΣΤΑ.
3.  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από  απόδειξη πληρωμής  ή  κατάθεσης  στην  Εθνική  Τράπεζα  της Ελλάδος του ατομικού παραβόλου υποψηφιότητας, το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε  φορά  από το  απερχόμενο  Δ.Σ..  αναφέρεται  στην  Προκήρυξη  των εκλογών και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο της ισχύουσας ετησίας συνδρομής  μέλους  του ΟΕΕΕ που έχει πάρει πτυχίο πριν έξι (6) ή περισσότερα χρόνια.
4.   Οι  αιτήσεις  υποψηφιότητας  γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  έχουν περιέλθει στην αρμόδια για την  πρωτοκόλληση  τους  Υπηρεσία  του  ΟΕΕΕ  «τριάντα έξι (36)»  τουλάχιστον  πλήρες  μέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
**Οι εντός » » λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 3 του Π.Δ.305/1998 (Α 214)

Άρθρο 6
Μεμονωμένοι Υποψήφιοι και συνδυασμοί Υποψηφίων

 1. Όσα μέλη του ΟΕΕΕ συμμετέχουν σαν υποψήφιοι στις εκλογές  μπορούν  να εκτίθενται ή σαν μεμονωμένοι ή σε συνδυασμούς υποψηφίων.  Συνδυασμός θεωρείται  η κοινή συμμετοχή στις εκλογές δύο (2) τουλάχιστον υποψηφίων με το ίδιο ψηφοδέλτιο.
  2.  Η  υποβολή  δήλωσης  για  την  κατάρτιση   συνδυασμού   υποψηφίων πραγματοποιείται  «τριάντα τρεις (33)» τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας

**Οι εντός » » λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 4 του  Π.Δ.305/1998 (Α214).
3. Η δήλωση κατάρτισης συνδυασμού περιλαμβάνει υποχρεωτικά.
α) την ονομασία του συνδυασμού, υπαγορευόμενων των εμβλημάτων.
β)  τους  υποψηφίους  του  συνδυασμού,  κατά   Εκλογικό   Διαμέρισμα, αποκλειόμενης  της  έκθεσης του ίδιου υποψηφίου σε περισσότερα του ενός (1) εκλογικά διαμερίσματα και
γ) το ονοματεπώνυμο του Γενικού Εκπροσώπου του συνδυασμού, που  είναι υποχρεωτικά ένας από τους υποψηφίους.

 1.   Η  δήλωση  κατάρτισης του συνδυασμού συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 105/69  όλων  των  υποψηφίων  και  των  τυχόν προτεινομένων  μελών  Εφορευτικών  Επιτροπών με τις οποίες δηλώνουν ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους στο συνδυασμό και αναγνωρίζουν το  Γενικό Εκπρόσωπο  του  συνδυασμού  σαν  αντιπρόσωπό  τους  για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με τις εκλογές.
 2. Η δήλωση κατάρτισης συνδυασμού συνοδεύεται προαιρετικά από Πίνακα
  α)  μέχρι  τριών (3) προτεινομένων μελών του ΟΕΕΕ για συμμετοχή στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,  εφόσον  ο  συνδυασμός  περιλαμβάνει,  σε πανελλήνια  κλίμακα,  εξήντα  (60) ή περισσότερους υποψηφίους. Το πρώτο αναγραφόμενο μέλος θεωρείται ότι προτείνεται, σαν τακτικό και τα δύο  (2) επόμενα σαν αναπληρωματικά.
  β) ενός  (1)  προτεινόμενου  μέλους  του  ΟΕΕΕ  για  συμμετοχή  στην Κεντρική  Εφορευτική  Επιτροπή,  εφόσον  ο  συνδυασμός  περιλαμβάνει, σε πανελληνία κλίμακα, μέχρι πενήντα εννέα (59) υποψηφίους, που  θεωρείται ότι προτείνεται σαν τακτικό αναπληρωματικό.
 3.  Μέσα   στην  προθεσμία  της  παραγράφου  2  αυτού  του  άρθρου δικαιούνται και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι να προτείνουν έγγραφα ένα  (1) μέλος  του  ΟΕΕΕ  σαν τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
 4.  Εφόσον ο συνδυασμός περιλαμβάνει, σε πανελλήνια κλίμακα, εξήντα (60) ή περισσότερους υποψηφίους, η  δήλωση  κατάρτισης  του  συνδυασμού συνοδεύεται  προαιρετικά  από  Πίνακα μέχρι δύο (2) προτεινομένων μελών του  ΟΕΕΕ,  για  κάθε  εκλογικό  τμήμα,  για  συμμετοχή  στις   Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων. Το πρώτο αναγραφόμενο μέλος  θεωρείται  ότι  προτείνεται  σαν  τακτικό  και  το  δεύτερο  σαν αναπληρωματικό.
 5. Τα ονοματεπώνυμα όλων  των  προτεινομένων,  για  συμμετοχή  στην Κεντρική  ή  τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας τους
 6. Κάθε  συνδυασμός  μπορεί  να  συμπεριλάβει  στο  ψηφοδέλτιο  του υποψηφίους,  κατά  εκλογικό  διαμέρισμα, λιγότερους ή ίσους με τις έδρες Αντιπροσώπων κάθε εκλογικού διαμερίσματος. Οι  συνδυασμοί  μπορούν  να εκθέσουν  τους  υποψηφίους  τους  σε  οποιοδήποτε  εκλογικό  διαμέρισμα ανεξάρτητα από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους
 7. Οι  μεμονωμένοι  υποψήφιοι  δεν  εκτίθενται  σε   συγκεκριμένο εκλογικό διαμέρισμα.

Άρθρο 7

Ανακήρυξη Υποψηφίων

 1.   Η  ανακήρυξη  των υποψηφίων πραγματοποιείται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο «τριάντα δύο (32)»  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν   από  την  ημέρα  της  ψηφοφορίας.  Πίνακες  με  τα  ονόματα  των ανακηρυχθέντων μεμονωμένων  και  συνδυασμών  υποψηφίων  αναρτώνται  στα γραφεία του Κεντρικού Καταστήματος του ΟΕΕΕ.
  **Οι εντός » » λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με την περ.α` του άρθρου 5 του Π.Δ.305/1998 (Α 214)
 2.  Υποψήφιοι  που  δεν  συμπεριλαμβάνονται  σε  δήλωση  κατάρτισης συνδυασμού, ανακηρύσσονται μεμονωμένοι, υποψήφιο.
 3. Οι ανακήρυξη των υποψηφίων είναι υποχρεωτική εκτός εάν:
  α) Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Ανωτάτου  Πειθαρχικού  Συμβουλίου του  ΟΕΕΕ  για  οριστική  διαγραφή  του  αιτούντος ή υπάρχει τελεσίδικη απόφαση προσωρινής διαγραφής η οποία δεν έχει λήξει μέχρι την τελευταία μέρα υποβολής υποψηφιοτήτων.
  β) Υπάρχει παρόμοια απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΟΕΕΕ κατά της οποίας δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμη προσφυγή.
  γ) Η αίτηση υποψηφιότητας δεν περιλαμβάνει ή δεν συνοδεύεται από όλα τα νομιζόμενα σαν υποχρεωτικά, από το άρθρο 5 του παρόντος, στοιχεία.
  δ)   υποψήφιος  περιλαμβανόμενος  σε  δήλωση  συνδυασμού  δεν  έχει, υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ή  περιλαμβάνεται  σε  περισσότερους  του ενός  Συνδυασμούς  ή  εμφανίζεται σαν υποψήφιος σε περισσότερα του ενός  εκλογικά διαμερίσματα
  ε) Ο αιτών δεν έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το ΟΕΕΕ.
  στ)  Ο  αιτών  έχει  ανακαλέσει  την  υποψηφιότητά του έγγραφα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή δήλωσης επικυρωμένης από  Δημοσία  Αρχή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του
 4.  Ενστάσεις σχετικές με την ανακήρυξη μπορεί  να  υποβάλλει  κάθε ενδιαφερόμενο  μέλος  του ΟΕΕΕ. Οι ενστάσεις εκδικάζονται αμέσως από το Διοικητικό Συμβούλιο και μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημέρας ανακήρυξης και της ημέρας οριστικοποίησής  των  Πινάκων  των υποψηφίων.
 5.   Η  οριστικοποίηση  των Πινάκων των υποψηφίων πραγματοποιείται, από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο  «τριάντα (30)»  τουλάχιστον πλήρεις  ημέρες  πριν  από την ημέρα της ψηφοφορίας. Εφόσον υποβλήθηκαν ενστάσεις και έγιναν δεκτές, αναρτώνται νεοι Πίνακες με τα ονόματα  των υποψηφίων στα γραφεία του Κεντρικού Καταστήματος του ΟΕΕΕ
  **Οι εντός » » λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με την περ.β` του άρθρου 5 του Π.Δ.305/1998 (Α 214)
 6. Μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά  την  οριστικοποίηση  των  Πινάκων συνδυασμών  και μεμονωμένων υποψηφίων οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι, υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν  σε  ειδικό  λογαριασμό  εκλογικών παραβολών του ΟΕΕΕ, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, χρηματικό ποσό ίσο με  το  δεκαπλάσιο της ετησίας συνδρομής μέλους του ΟΕΕΕ που έχει λάβει πτυχίο προ εξαετίας, για την αντιμετώπιση μέρους των  εξόδων  εκτύπωσης των  ψηφοδελτίων.  Σε  περίπτωση που το εκλογικό παράβολο δεν κατατέθει εμπρόθεσμα.  δεν εκτυπώνονται ψηφοδέλτια του συνδυασμού  ή  μεμονωμένου υποψηφίου. ο οποίος και δεν συμμετέχει στις εκλογές.

Άρθρο 8
Εφορευτικές Επιτροπές

 1.   Οι  Εφορευτικές  Επιτροπές  διορίζονται   από   το   απερχόμενο Διοικητικό  Συμβούλιο  και απαρτίζονται από δικαστικούς λειτουργούς που ορίζονται από την αρμόδια Αρχή και μέλη του ΟΕΕΕ,  που  προτάθηκαν  από τους  μεμονωμένους  και  τους συνδυασμούς υποψηφίων, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5,6 και 7 του άρθρου 6 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος. Εφόσον οι μεμονωμένοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν  έχουν  προτείνει τον  απαιτούμενο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των άρθρων 9 και 10 του παρόντος αριθμό μελών  του  ΟΕΕΕ  για  τη  συγκρότηση  των  Εφορευτικών Επιτροπών,  οι  τελευταίες συμπληρώνονται με μέλη του Επιμελητηρίου που διορίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2.  Τα μέλη των Εφορευτικών  Επιτροπών  δεν  μπορούν  να  είναι  και υποψήφιοι.
 3.   Η  αποχή,  χωρίς  ιδιαίτερα  σοβαρό λόγο.  από την εκτέλεση των καθηκόντων  του  μέλους  Εφορευτικής  Επιτροπής   αποτελεί   πειθαρχικό παράπτωμα, συνεπαγόμενο μέχρι και την προσωρινή διαγραφή από το ΟΕΕΕ.
 4.  Σ` όσους διορίζονται Πρόεδροι  και  μέλη  Εφορευτικών  Επιτροπών αποστέλλεται    κατεπείγουσα   συστημένη   επιστολή,   με   την   οποία γνωστοποιείται ο διορισμός εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον μέρες πριν  από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 9
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 1. Η ευθύνη της ορθής διεξαγωγής των εκλογών του προσδιορισμού και της  ανακήρυξης των επιτυχόντων ανήκε στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), που διεξάγει την ψηφοφορία μέσω  των  Τοπικών  Εφορευτικών  Επιτροπών (ΤΕΕ) των εκλογικών τμημάτων
 2.   Η  ΚΕΕ  προεδρεύεται  από  ανώτερο  δικαστικό   λειτουργό   και συμμετέχουν  υποχρεωτικά  σ`  αυτήν τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη της ΚΕΕ  από  όλους  τους  συνδυασμούς  που  περιλαμβάνουν εξήντα  (60)  τουλάχιστον  υποψηφίους.  Για κάθε τακτικό μέλος της ΚΕΕ. αυτής  της  κατηγορίας,  διορίζονται  και   τα   αντίστοιχα   δύο   (2) αναπληρωματικά εφόσον έχουν προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό
 3. Όλους τους υπολοίπους συνδυασμούς και  μεμονωμένους  υποψηφίους εφόσον  υπάρχουν  εκπροσωπεί  υποχρεωτικά σαν τακτικό μέλος της ΚΕΕ ένα (1)  μέλος  του  ΟΕΕΕ,  προσδιοριζόμενο  με  κλήρωση  μεταξύ  όλων  των προταθέντων  από  αυτούς. Με δεύτερη κλήρωση μεταξύ των ίδιων μελών του ΟΕΕΕ προσδιορίζονται, μέχρι δύο (2) αναπληρωματικά αυτού  του  τακτικού μέλους.  Τα  προταθέντα  μέλη  του  ΟΕΕΕ  που  δεν  ευνοήθηκαν κατά την κλήρωση, εφόσον είχαν προταθεί από μεμονωμένους  υποψηφίους  θεωρούνται Γενικό Εκπρόσωπο των υποψηφίων που τα πρότειναν
 4. Ο αριθμός των μελών της ΚΕΕ  δεν  είναι,  προκαθορισμένος,  αλλά εξαρτάται  από  τον  αριθμό  των  συνδυασμών με εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους που συμμετέχουν στις εκλογές  και  από  τη  συμμετοχή  ή  όχι συνδυασμών με λιγότερους υποψηφίους ή μεμονωμένων υποψηφίων
 5.  Εφόσον, κατά τη διαδικασία των παραγράφων 2  και  3  αυτού  του άρθρου   δεν   συγκροτείται   τριμελής  (3)  τουλάχιστον  ΚΕΕ,  συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, για οποιοδήποτε λόγο,  το  απερχόμενο  Διοικητικό  Συμβούλιο συμπληρώνει την τριμελή (3) ΚΕΕ και τα αναπληρωματικά μέλη με διορισμό μελών του ΟΕΕΕ κατά  την  κρίση  του.  Η  απόφαση  του διορισμού  των  μελών  αυτών  λαμβάνεται με πλειοψηφία 60% των παρόντων μελών του Δ.Σ
 6.   Οι  Γενικοί  Εκπρόσωποι  όλων  των  συνδυασμών και οι Γενικοί, Εκπρόσωποι όλων των μεμονωμένων υποψηφίων που δεν ευνοήθηκαν  κατά  την κλήρωση   της   παραγράφου   3   αυτού   του   άρθρου,  δικαιούνται  να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της ΚΕΕ και να παίρνουν τον λόγο  πριν από τη λήψη των αποφάσεων της

«7. Η ΚΕΕ εδρεύει στο Κεντρικό Κατάστημα του Επιμελητηρίου. Η Κ.Δ. παραδίδει στον Πρόεδρο της ΚΕΕ το εκλογικό υλικό πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

 1. Η εξουσία της ΚΕΕ περιορίζεται στα ζητήματα των εκλογών για τα οποία είναι πλήρης.»
  **Οι παρ.7 και 8 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 3 του Π.Δ. 149/1995 (Α 90)
 2.  Οι αποφάσεις της ΚΕΕ  λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των παρόντων  τακτικών μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση ή άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος της ΚΕΕ
 3.  Τα  αναπληρωματικά  μέλη  της  ΚΕΕ.  καλούνται και συμμετέχουν  κανονικά στις συζητήσεις και τη λήψη  αποφάσεων,  όταν  απουσιάζουν  τα αντίστοιχα τακτικά μέλη.

Άρθρο 10
Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές

 1.   Η  ευθύνη  της ορθής διεξαγωγής της ψηφοφορίας της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων και  των  σταυρών  προτίμησης  και  της  μετάδοσης  των αποτελεσμάτων   στην   ΚΕΕ  ανήκει  για  κάθε  εκλογικό  τμήμα,  στην αντίστοιχη Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (ΤΕΕ). Οι ΤΕΕ  ενεργούν  με  βάση τις οδηγίες της ΚΕΕ και ελέγχονται απ αυτήν
 2.  Οι  ΤΕΕ  προεδρεύονται από δικαστικό λειτουργό και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν  τακτικά  μέλη  των ΤΕΕ,  από  όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό μέλος κάθε ΤΕΕ,  διορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό, που έχει προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό
 3.  Ο αριθμός των μελών των  ΤΕΕ  δεν  είναι  προκαθορισμένος,  αλλά εξαρτάται  από  τον  αριθμό των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και περιλαμβάνουν ο καθένας εξήντα (60 ) τουλάχιστον υποψηφίους.
 4.  Ο αριθμός των μελών κάθε συγκεκριμένης ΤΕΕ  εξαρτάται,  από  τον αριθμό   των   μελών   του  ΟΕΕΕ  που  προτάθηκαν  προς  συμμετοχή  στη συγκεκριμένη ΤΕΕ, από όλους τους συνδυασμούς, που περιλαμβάνουν  εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους.
 5.  Ο  ελάχιστος  αριθμός των μελών κάθε ΤΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι τρία (3). Εφόσον κατά τη διαδικασία  της  παραγράφου  2 αυτού του άρθρου δεν συγκροτούνται τριμελές (3) τουλάχιστον ΤΕΕ για όλα τα  εκλογικά  τμήματα,  είτε διότι δεν συμμετέχουν στις εκλογές δύο (2)  τουλάχιστον συνδυασμοί με εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους ο  καθένας είτε  διότι  ο  συνδυασμός,  αυτός  δεν  προτείναν  μέλη  του ΟΕΕΕ προς συμμετοχή  σε  οποιαδήποτε  ΤΕΕ,  το  απερχόμενο  Διοικητικό  Συμβούλιο συμπληρώνει  τις  τριμελείς  (3)  ΤΕΕ  όλων  των  εκλογικών τμημάτων με διορισμό μελών του ΟΕΕΕ κατά την κρίση του. Η  απόφαση  του  διορισμού των μελών αυτών λαμβάνεται με πλειοψηφία 60 των παρόντων μελών του Δ.Σ
 6.  Όλες οι διαδικασίες προσδιορισμού των τακτικών μελών  των  ΤΕΕ, ισχύουν και για τα αναπληρωματικά μέλη τους.
 7.  Όλοι οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι δικαιούνται,  να  ορίσουν έναν (1) Εκλογικό Παρατηρητή σε κάθε εκλογικό τμήμα
 8.   Για  την  αναγνώριση  του  Εκλογικού  Παρατηρητή  απαιτείται ο εφοδιασμός του με γραπτό διορισμό,  στο  συγκεκριμένο  εκλογικό  τμήμα, υπογραφόμενο  από  τον  Γενικό  Εκπρόσωπο  του συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου ή του ιδίου του μεμονωμένου υποψηφίου. Οι  γραπτοί  διορισμοί επιδίδονται στους Προέδρους των ΤΕΕ και επισυνάπτονται στα Πρακτικά της  ψηφοφορίας κάθε εκλογικού τμήματος
 9.  Οι  εκλογικοί  Παρατηρητές  δικαιούνται  να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας του εκλογικού τμήματος στο οποίο έχουν διορισθεί και στις συνεδριάσεις των αντιστοίχων ΤΕΕ και να παίρνουν τον λόγο πριν από τη λήψη των αποφάσεων τους.
 10. Οι ΤΕΕ εδρεύουν στα εκλογικά  τμήματα  και  οι  αποφάσεις  τους λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Σε  περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση ή άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος της ΤΕΕ.
 11. Σε περίπτωση αποχής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΤΕΕ  από  την  άσκηση  των  καθηκόντων τους,  οφι εκλογές μπορούν να διεξαχθούν με μόνη την παρουσία του Προέδρου κάθε ΤΕΕ

Άρθρο 11
Εκλογικά Τμήματα

 1. Τα εκλογικά Τμήματα είναι τουλάχιστον ίσα με τον αριθμό των Νομών της  χώρας.   Ο  ακριβής  αριθμός  τους  προσδιορίζεται  κάθε  φορά από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε σε  κάθε  εκλογικό  τμήμα  να  μην αναλογούν περισσότερα από τετρακόσια (400) εγγεγραμμένα μέλη του ΟΕΕΕ.
 2.  Τα  Εκλογικά  Τμήματα  λειτουργούν  υποχρεωτικά  στα  Νομαρχιακά Καταστήματα  όλων  των  Νομών  της  Χώρας, καθώς και σε άλλα δημόσια ή δημοτικά καταστήματα όπου απαιτείται.
 3.  Ο ακριβής αριθμός των εκλογικών τμημάτων κάθε Νομού, τα μέλη που πρέπει να ψηφίσουν σε καθένα απ` αυτά και ο χώρος όπου θα λειτουργήσουν τα πέραν του πρώτου εκλογικά τμήματα  κάθε  Νομού.  Γνωστοποιούνται  με ειδική  ανακοίνωση  του  απερχόμενου  Δ.Σ  Το  κείμενο  της ανακοίνωσης δημοσιεύεται τουλάχιστον σε μία  (1)  ημερήσια  πολιτική  και  μία  (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, οι οποίες έχουν προσδιορισθεί στην  προκήρυξη  των  εκλογών, «είκοσι πέντε (25)» τουλάχιστον μέρες πριν από  την  ημέρα  της  ψηφοφορίας.   Επίσης  αποστέλλεται  σε  όλες  τις Νομαρχίες  του  Κράτους και στους Προέδρους και τα μέλη της ΚΕΕ και των ΤΕΕ, αμέσως  μετά  την  συγκρότηση  των  Εφορευτικών  Επιτροπών  και αναρτάται στο Κεντρικό Κατάστημα και τα κατά τόπους Γραφεία του ΟΕΕΕ
  **Οι εντός » «λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 6 του Π.Δ.305/1998 (Α 214)

Άρθρο 12
Ψηφοδέλτια

 1.   Τα  ψηφοδέλτια  όλων  των  συνδυασμών  και όλων των μεμονωμένων υποψηφίων είναι του ίδιου μεγέθους και εκτυπώνονται με μαύρη μελάνη  με ευθύνη  του  απερχόμενου  Δ.Σ  του  Επιμελητηρίου,  σε  αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών του ΟΕΕΕ.
 2. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού διαχωρίζονται, με σαφή  τρόπο,  οι υποψήφιοι του συνδυασμού σε κάθε εκλογικό διαμέρισμα. Η σειρά αναγραφής των   εκλογικών   διαμερισμάτων   και  των  αντιστοίχων  υποψηφίων  του συνδυασμού σε καθένα απ` αυτά, είναι εκείνη του άρθρου 2 του  παρόντος Π   Δ.   Οι  υποψήφιοι  των  συνδυασμών  σε  κάθε  εκλογικό  διαμέρισμα αναγράφονται κατ` αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.
 3. Σ` όλα τα ψηφοδέλτια αναγράφονται υποχρεωτικά το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων. Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών μπορεί να αναγράφεται και ο νομός διαμονής  των  υποψηφίων  που  εκθέτουν  οι  συνδυασμοί στο τρίτο εκλογικό διαμέρισμα (υπόλοιπης Επικρατείας).
 4. Σε όλα τα ψηφοδέλτια μπορούν να αναγράφονται τεχνικές οδηγίες για την  ψηφοφορία,  οι  οποίες  είναι  ομοιόμορφες  για  όλα τα ψηφοδέλτια συνδυασμών και αντίστοιχα για όλα τα ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφίων.
 5.   Τα   ψηφοδέλτια   και   όλο   το   αναγκαίο   εκλογικό   υλικό, συμπεριλαμβανομένων  των  εκλογικών  καταλόγων, προωθούνται έγκαιρα, με ευθύνη του απερχόμενου Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, μέσω των Νομαρχών, στους Προέδρους των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών.
 6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας, απώλειας ή  ανεπαρκείας  των ψηφοδελτίων,  κάθε  ΤΕΕ  μπορεί  να  αναπαράγει επιτόπια ψηφοδέλτια των μεμονωμένων και των συνδυασμών  υποψηφίων  ή  σε  περίπτωση  αδυναμίας, εφαρμόζει,  αναλογικά  τις  διατάξεις  του  άρθρου 67 του Π.Δ 895/1981, ύστερα από τηλεγραφική ή τηλετυπική έγκριση της ΚΕΕ.

Άρθρο 13

Σταυροί Προτίμησης

 1. Όλοι οι με μονωμένο υποψήφιοι, και όλοι οι συνδυασμοί υποψηφίων, ανεξάρτητα του αριθμού των υποψηφίων τους και του αριθμού των εκλογικών διαμερισμάτων  στα  οποία  εκθέτουν  υποψηφίους,  ψηφίζονται  από  τους  ψηφοφόρους όλων των εκλογικών διαμερισμάτων.
 2. Η προτίμηση του ψηφοφόρου  υπέρ  ενός  συνδυασμού  ή  μεμονωμένου υποψηφίου εκδηλώνεται με τη ρίψη του αντιστοίχου ψηφοδελτίου στην κάλπη. Η   προτίμηση   του   ψηφοφόρου  υπέρ  ενός  ή  περισσοτέρων  υποψηφίων συγκεκριμένου συνδυασμού εκδηλώνεται  με  τη  θέση  σταυρού  η  σταυρών προτίμησης  δίπλα  στο  όνομα  ή στα ονόματα τους Για τους μεμονωμένους υποψηφίους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.
 3.   Κάθε  ψηφοφόρος  δικαιούται  να  βάζει  σταυρούς  προτίμησης  σε υποψηφίους ενός συνδυασμού, μέχρι κατ` ανώτατο όριο ίσους  με  το  200/ των  εδρών.  Αντιπροσώπων του εκλογικού διαμερίσματος στο οποίο ψηφίζει και σε υποψηφίους αυτού του εκλογικού  διαμερίσματος.   Κάθε  ψηφοφόρος δικαιούται  επίσης  να  βάλει  μέχρι  ένα  (1)  σταυρό προτίμησης, καθώ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου, σε υποψήφιο καθ  `  ενός  άλλου  εκλογικού διαμερίσματος,  εκτός  εκείνου  στο  οποίο  ψηφίζει,  και να υπερβεί το ανώτατο όριο που ισχύει γι` αυτή κατά δύο (2) σταυρούς συνολικά.
 4.   Ψηφοδέλτια   χωρίς   σταυρούς   προτίμησης   είναι  έγκυρα  και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού.
 5. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς προτίμησης,  από  τους  οριζόμενους   στην   παράγραφο   3  αυτού  του  άρθρου  είναι  έγκυρα  και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού, αλλά δεν λαμβάνονται υπ` όψη ως προς  τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων του συνδυασμού.

Άρθρο 14

Διαδικασία Εκλογών

«»1. Η ψηφοφορία διαρκεί από της 8ης πρωινής μέχρι της 6ης απογευματινής της ημέρας των εκλογών. Παράταση του χρόνου ψηφοφορίας επιτρέπεται, εφόσον κατά την 6η απογευματινή αναμένουν μέλη για να ψηφίσουν»».

**Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 του Π.Δ.305/1998  (Α 214)

 1.  Κατά την προσέλευση του ψηφοφόρου ανευρίσκεται το ονοματεπώνυμο και  ο αριθμός  μητρώου  του  στον  εκλογικό  κατάλογο,  απ  όπου  και διαγράφεται  και  στη  συνέχεια  ο ψηφοφόρος υπογραφεί στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας,  το  οποίο συμπληρώνεται  με  τα  ονοματεπώνυμα  και  τους αριθμούς μητρώου των ψηφοφόρων, κατά τη σειρά προσέλευσής τους.
 2.  Για να ψηφίσει ο ψηφοφόρος πρέπει να έχει μαζί του  την  ειδική ταυτότητα   του μέλους  του  ΟΕΕΕ,  εφόσον  έχουν  χορηγηθεί  τέτοιες ταυτότητες ή την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό
 3. Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε χωριστές δεσμίδες, πάνω σε ειδικό τραπέζι, κατ` απόλυτη αλφαβητική σειρά των ονομασιών των συνδυασμών και των  επωνύμων  των  μεμονωμένων  υποψηφίων.   Προηγούνται τα ψηφοδέλτια συνδυασμών και ακολουθούν τα  ψηφοδέλτια  μεμονωμένων  υποψηφίων.  Στον ψηφοφόρο  παραδίδεται  ένα  ψηφοδέλτιο  από  κάθε  δεσμίδα, μαζί με ένα φάκελο ψηφοφορίας, σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΤΕΕ και  υπογραμμένο από τον Πρόεδρό της.
  5.   Για  την  επιλογή  και  συμπλήρωση  των σταυρών προτίμησης στο ψηφοδέλτιο της προτίμησής του,  κάθε  ψηφοφόρος  αποσύρεται  μόνος  και υποχρεωτικά πίσω από ειδικό παραπέτασμα (παραβάν).
 4.   Οι  σταυροί  προτίμησης  τίθενται στο ψηφοδέλτιο με στυλογράφο μπλε ή μαύρου χρώματος.  Η  χρησιμοποίηση  στυλογράφου  άλλου  χρώματος επιφέρει την ακύρωση του ψηφοδελτίου.
 5.  Το  συμπληρωμένο  ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον ψηφοφόρο στον σφραγισμένο φάκελο και στη συνέχεια ο ψηφοφόρος ρίχνει  ιδιόχειρα  τον φάκελο στην κάλπη.
 6.   Απαγορεύεται  η  παραμονή  στην  αίθουσα της ψηφοφορίας οποιουδήποτε άλλου εκτός από τα μέλη της ΤΕΕ τα μέλη του ΟΕΕΕ που  ψηφίζουν και τους εκλογικού παρατηρητές συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων
 7.   Σε  περίπτωση δημιουργίας εκτροπών η ΤΕΕ μπορεί να ζητήσει την επέμβαση αστυνομικής δύναμης και υποχρεούται να ενημερώσει την ΚΕΕ.
 8. Πριν από την  έναρξη  της  ψηφοφορίας  η  κάλπη  ελέγχεται  και σφραγίζεται  παρουσία  όλων των μελών της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής και των τυχόν παρισταμένων εκλογικών παρατηρητών.

Άρθρο 15

Διαλογή. Καταμέτρηση και Ανακοίνωση

αποτελεσμάτων στην ΚΕΕ

 1.  Μετά την κήρυξη του τέλους της ψηφοφορίας η ΤΕΕ συγκρίνει τον αριθμό των ψηφισάντων που αναγράφονται στο  πρωτόκολλο  ψηφοφορίας,  προς τον αριθμό των διαγραφέντων ψηφοφόρων από τον εκλογικό κατάλογο. Εφόσον διαπιστωθεί  διάφορα  αναζητείται  το  λάθος,  επέρχονται  οι  αναγκαίες διορθώσεις και γίνεται σχετική καταχώρηση στο πρακτικό  ψηφοφορίας.  Σε κάθε  περίπτωση,  τα δεδομένα του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας όπου υπογράφει, κάθε ψηφοφόρος. Θεωρούνται ισχυρότερα για την εξεύρεση των λαθών.
 2.  Στη  συνέχεια  η  ΤΕΕ  ανοίγει  την  κάλπη  και  προβαίνει στην καταμέτρηση των σφραγισμένων φακέλων που περιέχονται σ` αυτήν εφ` όσον ο αριθμός των φακέλων που θα βρεθούν στην κάλπη είναι μεγαλύτερος  του αριθμού  των  μελών  του  ΟΕΕΕ  που  ψήφισαν,  σύμφωνα με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας αφαιρούνται τυχαία όσοι φάκελοι είναι  αναγκαίοι,  ώστε  οι παραμένοντες να είναι, ίσοι του αριθμού των ψηφισάντων. Οι φάκελοι που αφαιρέθηκαν  καταστρέφονται  χωρίς  να  ανοιχθούν  και  γίνεται σχετική καταχώρηση στο Πρακτικό ψηφοφορίας εφόσον ο αριθμό των  φακέλων  είναι μικρότερος  του  αριθμού  των ψηφισάντων γίνεται σχετική καταχώρηση στο πρακτικό ψηφοφορίας και η διαλογή και καταμέτρηση συνεχίζεται κανονικά.
  3. Ακολουθεί η αρίθμηση και η αποσφράγιση των φακέλων  και  η  αρίθμηση και ο έλεγχος της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας  ή  ακυρότητας  των  ψηφοδελτίων  εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 63,66,68 και 69 του  Π.Δ.   895/1981  «Περί  κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίου  κειμένου  των  ισχυουσών  διατάξεων  της περί εκλογής Βουλευτών νομοθεσίας»
  4. Μετά τον προσδιορισμό των  εγκύρων  ψηφοδελτίων  διενεργείται  η καταμέτρηση  των  ψήφων  που δόθηκαν υπέρ κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου και των σταυρών προτίμησης υπέρ κάθε υποψήφιου συνδυασμού.  Η ΤΕΕ  καταχωρεί  τα  λεπτομερή  αποτελέσματα  στο Πρακτικό ψηφοφορίας που υπογράφεται απ` όλα τα μέλη της.
 3.  Όλες  οι  ΤΕΕ  υποχρεούνται  ν`  ανακοινώσουν  τηλεγραφικά   ή τηλετυπικά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στο εκλογικό τους τμήμα στην ΚΕΕ, αμέσως μετά την έκδοσή τους.  Τ` αποτελέσματα επιδίδονται έγγραφα, εφόσον  ζητηθούν,  και στους τυχόν παρισταμένους εκλογικούς παρατηρητές μεμονωμένων ή συνδυασμών υποψηφίων

6 Όλες οι ΤΕΕ υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΚΕΕ τα Πρακτικά και τα  Πρωτόκολλα  ψηφοφορίας  και  όλο   το   υπόλοιπο   εκλογικό   υλικό συμπεριλαμβανομένων    των   χρησιμοποιηθέντων   εγκύρων   και   ακύρων  ψηφοδελτίων με συστημένο κατεπείγον ταχυδρομικό δέμα, το αργότερο  μέσα στην επόμενη ημέρα.

Άρθρο 16

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία

 1. Τα μέλη του ΟΕΕΕ που έχουν δηλώσει έγγραφα ότι διαμένουν μόνιμα ή  προσωρινά  στο  εξωτερικό  ασκούν  το  εκλογικό  τους  δικαίωμα   με αλληλογραφία  σύμφωνα  με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 12 αυτού του άρθρου. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δικαιούνται να  προσέλθουν  και να  ψηφίσουν  αυτοπροσώπως  στο  Ειδικό  Εκλογικό  Τμήμα  ψηφοφορίας με αλληλογραφία της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου εφόσον  βρίσκονται  στην Ελλάδα  την ημέρα της ψηφοφορίας και δεν ψήφισαν με αλληλογραφία από το εξωτερικό
 2. Στα μέλη του ΟΕΕΕ που έχουν δηλώσει έγγραφα ότι διαμένουν  μόνιμα ή προσωρινά σε νησιά στο οποία δεν εδρεύει Νομαρχία με εξαίρεση το νησί Σαλαμίνα  του  Νομού  Αττικής  παρέχεται  το  δικαίωμα  της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των παραγράφων  4  και  6  έως 12 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου.  Τα μέλη αυτής της κατηγορίας μπορούν να  μην  κάνουν χρήση  του  δικαιώματος  και να προσέλθουν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως στο εκλογικό τμήμα του Νομού στον οποίο υπάγεται  διοικητικά  το  νησί  που διαμένουν.
 3.  Η διάταξη της παραγράφου 2 έχει γενική εφαρμογή εφόσον το σύνολο των μελών  που  αφορά  δεν  υπερβαίνει  το  ένα  τοις  εκατό  (1%)  των εγγεγραμμένων μελών του ΟΕΕΕ κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών.

Εφόσον  τα μέλη που διαμένουν στα νησιά της παραγράφου 2 υπερβαίνουν συνολικά το ένα τοις εκατό (1%) των εγγεγραμμένων μελών  το  απερχόμενο Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται να αφαιρεί το δικαίωμα της ψηφοφορίας με αλληλογραφία από τα μέλη που διαμένουν σε νησιά όπου παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος κατά σειρά αριθμός διαμενούντων μελών του ΟΕΕΕ  και  μέχρις ότου τα εναπομένοντα μέλη αυτής της περίπτωσης είναι ίσα ή λιγότερα του 1% του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών.

Εφόσον,  για  την επίτευξη του ποσοστού αυτού απαιτείσαι η αφαίρεση του δικαιώματος από αριθμό μελών – που εμφανίζεται ίσος σε περισσότερα του ενός νησιά το δικαίωμα αφαιρείται από όλα τα μέλη που διαμένουν  σε όλα τα συγκεκριμένα νησιά με ίσο αριθμό διαμενούντων μελών του ΟΕΕΕ. Σε περίπτωση  αφαίρεσης  του  δικαιώματος  το απερχόμενο ΔΣ υποχρεούται να συγκροτήσει  κανονικά  εκλογικά  τμήματα   και   αντίστοιχες   ΤΕΕ   στα συγκεκριμένα νησιά εφόσον στο καθένα απ` αυτά διαμένουν περισσότερα των είκοσι   20  εγγεγραμμένων  μελών.   Η  αφαίρεση  του  δικαιώματος  της ψηφοφορίας με αλληλογραφία από μέλη που διαμένουν σε συγκεκριμένα νησιά αναφέρεται υποχρεωτικά στην προκήρυξη των εκλογών.

 1.  Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία διενεργείται μέσω Ειδικού Εκλογικού Τμήματος ψηφοφορίας  με  αλληλογραφία  το  οποίο έδρευε  στο  Κεντρικό  Κατάστημα  του  ΟΕΕΕ στην Αθήνα αλλά θεωρείται εκλογικό  τμήμα   του   τρίτου   εκλογικού   διαμερίσματος   (Υπόλοιπης Επικρατείας)  και  για  τους  ψηφοφόρους  που  ψηφίζουν  σ`  αυτό έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13  αυτού του Προεδρικού Διατάγματος
 2.  Την ημέρα της ψηφοφορίας το Ειδικό Εκλογικό Τμήμα ψηφοφορίας με Αλληλογραφία  λειτουργεί  σαν  κανονικό  εκλογικό  τμήμα  και μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως σ` αυτό τα μέλη του ΟΕΕΕ που διαμένουν  μόνιμα  ή προσωρινά στο εξωτερικό αλλά δεν ψηφίσαν με αλληλογραφία

Οι  διατάξεις  του  άρθρου  14  έχουν εφαρμογή και στην προκειμένη περίπτωση. Μετά το τέλος της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας η ΤΕΕ  σφραγίζει το  άνοιγμα  της κάλπης και είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη της μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία των παραγράφων 8 και 9 αυτού  του  άρθρου  την επομένη ημέρα

 1.  Στα μέλη του ΟΕΕΕ που δικαιούνται, σύμφωνα με  τις  διατάξεις αυτού  του  άρθρου  και  της  Προκήρυξης  των  εκλογών,  να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με αλληλογραφία το απερχόμενο Δ.Σ.   υποχρεούται να ταχυδρομήσει με επιστολή «επί αποδείξει «, «δέκα πέντε (15)» τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας

**Οι εντός » » λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 8 του Π.Δ.305/1998 (Α 214)

α) Ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων.

β) φάκελο ψηφοφορίας σφραγισμένο με τη σφραγίδα της ΚΕΕ.

γ) έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν 105/69.

δ)  Ειδικό  Προτυπωμένο  Φάκελο  για  την ταχυδρόμηση του φακέλου ψηφοφορίας, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός μιας Ταχυδρομικής  Θυρίδας του Κεντρικού Ταχυδρομείου της Αθήνας και

ε) έντυπο τεχνικών οδηγιών για την ψηφοφορία  με  αλληλογραφία  εφώ όσον έχει εκδοθεί.

7  Τα  μέλη  που  ψηφίζουν  με   αλληλογραφία   υποχρεούνται,   να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία.

α)   αφού   σημειώσουν  τους  σταυρούς  προτίμησης  που  επιθυμούν τοποθετούν το ψηφοδέλτιο  της  προτίμησής  τους  και  μόνον  αυτό  στον φάκελο  ψηφοφορίας  και,  τον σφραγίζουν χωρίς να αναγράφουν οτιδήποτε πάνω σ` αυτόν

β) συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση του Ν 105/69 και βεβαιώνουν ότι ψήφισαν  με αλληλογραφία, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου και δεν προτίθενται να ψηφίσουν  σε  οποιοδήποτε  κανονικό  εκλογικό  τμήμα αυτοπροσώπως

γ)  τοποθετούν  τον  σφραγισμένο  φάκελο  της  ψηφοφορίας  και την συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση  του  Ν  105/69  στον  Ειδικό  Προτυπώμενο Φάκελο  ταχυδρόμησης  σφραγίζουν  τον  τελευταίο  και τον ταχυδρομούν, χωρίς να αναγράψουν οτιδήποτε πάνω σ` αυτόν

 1.  Οι  Ειδικοί  Προτυπωμένοι  Φάκελοι περιέρχονται σε ταχυδρομική θυρίδα του Κεντρικού Ταχυδρομείου της Αθήνας  και  παραλαμβάνονται  από αντιπροσωπεία  της ΚΕΕ την οποία δικαιούνται να συνοδεύσουν οι Γενικοί, Εκπρόσωποι   συνδυασμών   ή   μεμονωμένων   υποψηφίων.    Η    παραλαβή πραγματοποιείται,  την  επόμενη  μέρα  της  ψηφοφορίας  στις  12  το μεσημέρι.  Όσοι φάκελοι βρεθούν στη θυρίδα την παραπάνω μέρα και  ώρα θεωρούνται  εμπρόθεσμοι  και το περιεχόμενο τους λαμβάνεται υπώ όψη για τον προσδιορισμό  των  αποτελεσμάτων  του  Ειδικού  Εκλογικού  Τμήματος ψηφοφορίας με Αλληλογραφία Για τους Ειδικού Προτυπωμένους Φακέλους που ενδεχόμενα θα φθάσουν εκπρόθεσμα στην ταχυδρομική θυρίδα, και οι οποίοι δεν  λαμβάνονται  υπ`  όψη,  εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 11 αυτού του άρθρου
 2.   Οι  Ειδικοί   Προτυπώμενοι   Φάκελοι   που   παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου από την αντιπροσωπεία της ΚΕΕ τοποθετούνται, σε σάκο και μεταφέρονται  στο Κεντρικό  Κατάστημα  του  ΟΕΕΕ  όπου  παραδίδονται στην ΤΕΕ του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος και ακολουθεί η εξής διαδικασία

α)  Ανοίγονται  οι  Ειδικοί  Προτυπώμενοι Φάκελοι και με βάση τις περιεχόμενες σ` αυτούς υπεύθυνες δηλώσεις του Ν  105/69,  συμπληρώνεται το  πρωτόκολλο  ψηφοφορίας  των μελών του ΟΕΕΕ που ψηφίσαν αυτοπροσώπως στο Ειδικό Εκλογικό Τμήμα.  Η συμπλήρωση  πραγματοποιείται  σε  χωριστή στήλη και οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν 105/69 προσαρτώνται στο Πρωτόκολλο

β)   Ελέγχονται  όλοι  οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  ψηφοφορίας  που περιέχονται  στους  Ειδικούς  Προτυπωμένους  Φακέλους  και  εφώ   όσον διαπιστωθεί  ότι  είναι  γραμμένο  οτιδήποτε σ` αυτούς ή με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να προσδιορισθεί ο αποστολέας τους, θεωρούνται  άκυρο  και καταστρέφονται  χωρίς  να ανοιχθούν. Η καταστροφή συγκεκριμένου αριθμού σφραγισμένων φακέλων ψηφοφορίας αναγράφεται  στο  Πρακτικό  ψηφοφορίας του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος ψηφοφορίας με Αλληλογραφία

γ)  Οι  έγκυροι  φάκελοι  ψηφοφορίας  ρίχνονται  στην  κάλπη του Ειδικού Εκλογικού Τμήματος, όπου ήδη  βρίσκονται,  τα  ψηφοδέλτια  όσων ψήφισαν  αυτοπροσώπως,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, αφού αποσφραγισθεί το άνοιγμά της.

δ)  Στη  συνέχεια  η  ΤΕΕ  προβαίνει στην κανονική αποσφράγιση της κάλπης, στη διαλογή και καταμέτρηση των φακέλων  και  των  ψηφοδελτίων και  στην  συμπλήρωση  του  Πρακτικού  ψηφοφορίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ.

 1.  Τα αποτελέσματα του Ειδικού Τμήματος αυτού του άρθρου παραδίδονται  στην  ΚΕΕ  και  προστίθενται  στα  αποτελέσματα  των  κανονικών Εκλογικών  τμημάτων  του  άρθρου 11 αυτού του Π.Δ που ανήκουν στο τρίτο εκλογικό διαμέρισμα (Υπόλοιπης Επικρατείας).
 2. 11. Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες μετά την ημέρα της ψηφοφορίας η ΚΕΕ παραλαμβάνει, από τη ταχυδρομική θυρίδα της παραγράφου 8 αυτού του άρθρου  τους  Ειδικούς  Προτυπωμένους  Φακέλους που ενδεχόμενα έφτασαν εκπρόθεσμα και προβαίνει στην αποσφράγισή τους. Οι  φάκελοι  ψηφοφορίας που  περιέχονται  σ`  αυτούς  καταστρέφονται  χωρίς  να  ανοιχθούν.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν  105/69  που  περιέχονται  στους  εκπρόθεσμους Ειδικούς  Προτυπωμένους  φακέλους  καταχωρούνται  σε  ειδική  πρόσθετη σελίδα του Πρωτοκόλλου ψηφοφορίας του Ειδικού  Εκλογικού  Τμήματος  και προσαρτώνται   σ`   αυτό,   Τα   μέλη  του  ΟΕΕΕ  που  απέστειλαν  τους εκπρόθεσμους φακέλους θεωρείται ότι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα και δεν υπέχουν πειθαρχικές  ευθύνες.   Η  ύπαρξη  εκπροθέσμων  Ειδικών Προτυπωμένων  Φακέλων  και η μη προσμέτρησή τους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, λόγο ακυρότητας των εκλογών
 3.   Μετά  την  παραλαβή  των  πρωτοκόλλων  ψηφοφορίας  όλων  των εκλογικών τμημάτων η ΚΕΕ προβαίνει, σε αντιπαραβολές για τον  εντοπισμό ενδεχομένων  διπλοψηφιών  και  την  ποινική  και  πειθαρχική  δίωξη των υπευθύνων.

Άρθρο 17

Ενστάσεις σχετικές με την διεξαγωγή των εκλογών

 1.   Κάθε  ψηφοφόρος,  υποψήφιος,  εκλογικός  παρατηρητής  ή  Γενικό Εκπρόσωπος μεμονωμένου ή συνδυασμού υποψηφίων δικαιούται  να  υποβάλλει και  τη  διάρκεια  της  ψηφοφορίας  της διαλογής και της καταμέτρησης, ενστάσεις προς τις ΤΕΕ για κάθε θέμα που  σχετίζεται  με  τις  παραπάνω διαδικασίες  στα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα .Οι ΤΕΕ αποφασίζουν αμέσως και κατά πλειοψηφία πάνω σε κάθε ένσταση και  τις  αποφάσεις  αναγράφουν στο  Πρακτικό  των  αρχαιρεσιών. Η απόφαση για κάθε ένσταση, επιδίδεται έγγραφα,  εφόσον  ζητηθεί  σε  κείνον  που  την  υπέβαλε.  Οι   Γενικοί Εκπρόσωποι  μπορούν  να  υποβάλλουν  ενστάσεις για παρόμοια θέματα και στην ΚΕΕ, η οποία αποφασίζει αμέσως.
 2.  Κάθε  μέλος  του  ΟΕΕΕ  δικαιούται  να  υποβάλλει  γραπτές   ή τηλεγραφικές  ενστάσεις  στην  ΚΕΕ,  μέσα  σε  48  ώρες από τη λήξη της ψηφοφορίας,  για  κάθε  άλλο  θέμα,  εκτός  από  τα  αναφερόμενα   στην προηγούμενη  παράγραφο,  που  σχετίζεται  με  τις  εκλογές.  Η ΚΕΕ υποχρεούται να αποφασίσει πριν από την έναρξη της κατανομής των  εδρών.  Η απόφαση  για κάθε ένσταση επιδίδεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, εφόσον ζητηθεί σ` εκείνον που την υπέβαλε.

Άρθρο 18

Κατανομή εδρών

 1. Μετά την πλήρη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και την εκδίκαση των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 αυτού του ΠΔ η ΚΕΕ προβαίνει στην κατανομή των εδρών και  την ανακήρυξη των επιτυχόντων με τις διαδικασίες αυτού του άρθρου.
 2. Για την κατανομή των εδρών προσδιορίζεται κατ` αρχή  το  πανελλήνιο εκλογικό  ποσοστό  που  έλαβε  κάθε  συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος εκφραζόμενο σε  ακέραιες  μονάδες  και  τρία  (3)  δεκαδικά  ψηφία.   Ο Προσδιορισμός των πανελληνίων εκλογικών ποσοστών διενεργείται με βάση τα έγκυρα ψηφοδέλτια.

3  Η  κατανομή των εδρών και η ανακήρυξη των επιτυχόντων αρχίζει από τους μεμονωμένους υποψηφίους, ο κάθε ένας από τους οποίους διεκδικεί σε κάθε  περίπτωση  μια   (1)   μόνο   έδρα   Οι   μεμονωμένοι   υποψήφιοι ανακηρύσσονται  επιτυχόντες  εφόσον συγκεντρώνουν πανελλαδικά το 0,500% των εγκύρων ψηφοδελτίων και καταλαμβάνουν μία (1) έδρα Αντιπροσώπου του εκλογικού διαμερίσματος όπου πήραν, συγκριτικά, το μεγαλύτερο  εκλογικό ποσοστό  τους.  Σε περίπτωση που το εκλογικό ποσοστό τους. Σε περίπτωση που το εκλογικό ποσοστό μεμονωμένου υποψηφίου που  εκλέγεται  συμπίπτει απόλυτα  σε δύο (2) εκλογικά διαμερίσματα, διενεργείται κλήρωση για τον προσδιορισμό του εκλογικού διαμερίσματος, του οποίου καταλαμβάνει  έδρα Αντιπροσώπου.   Σε   περίπτωση   που  το  πανελλήνιο  εκλογικό  ποσοστό μεμονωμένου υποψηφίου καλύπτει περισσότερες της μιας  (1  )  έδρες.  Οι επιπλέον  έδρες  διατίθενται στους συνδυασμούς υποψηφίων κατά την πρώτη και την δεύτερη κατανομή, εφόσον τα πανελλήνια  εκλογικά  ποσοστά  τους επαρκούν  για  την  κάλυψή  τους  διαφορετικά  θεωρούνται αδιάθετες και ακάλυπτες και κατανέμονται κατά το τέλος και  της  δεύτερης  κατανομής, κατά την διαδικασία της παραγράφου 14 αυτού του άρθρου.

 1.  Στη συνέχεια αρχίζουν  οι  κατανομές  εδρών  στους  συνδυασμούς υποψηφίων.  Οι έδρες που δικαιούται, κάθε συνδυασμός είναι ανάλογες του εκατοστιαίου εκλογικού ποσοστού (%) των εγκύρων ψηφοδελτίων που  έλαβε, σε  πανελλήνια  κλίμακα,  και  ισούται  αριθμητικά  με  το γινόμενο του παραπάνω ποσοστού επί τον αριθμό διακόσια (200).

Οι  συνδυασμοί  δικαιούνται  να  καταλάβουν  έδρες  εφόσον   έλαβαν πανελλήνιο ποσοστό των εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον 0,500`/, άλλως θεωρούνται αποτυχόντες.

 1.  Οι έδρες που λαμβάνει τελικά κάθε συνδυασμός,  σύμφωνα  με  τις διατάξεις  αυτού  του άρθρου, μπορεί να είναι, περισσότερες εκείνων που δικαιούται,  εφόσον  άλλοι,   συμμετέχοντες   δεν   συγκεντρώνουν   τις προϋποθέσεις  για  την κατάληψη των εδρών που τους αναλογούν.  Οι έδρες που λαμβάνει τελικά κάθε συνδυασμός σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού  του άρθρου  δεν  μπορεί  να  είναι λιγότερος από εκείνες που του αναλογούν, σύμφωνα με το ακέραιο τουλάχιστο μέρος του γινόμενου  της  προηγουμένης παραγράφου.   εκτός  εάν  δεν  συγκεντρώνει  τις  προϋποθέσεις  για την

κατάληψή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της επομένης παραγράφου.

 1. Οι έδρες κατανέμονται με διαδοχικές κατανομές, χωριστά  σε  κάθε εκλογικό  διαμέρισμα.  Οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  ενός συνδυασμού στη πρώτη κατανομή εδρών κάθε εκλογικού διαμερίσματος είναι δύο (2):

α) Πρώτη  προϋπόθεση  αποτελεί  η  επίτευξη  πανελληνίου  εκλογικού ποσοστού ίσου ή μεγαλύτερου του πηλίκου της διαίρεσης του αριθμού εκατό (  100  δια  του  αριθμού  των  εδρών  του συγκεκριμένου εκλογικού διαμερίσματος και β)  Δεύτερη  προϋπόθεση  αποτελεί η έκθεση υποψηφίων του συνδυασμού στο συγκεκριμένο εκλογικό διαμέρισμα

 1. Συνδυασμός που έλαβε πανελλήνιο  εκλογικό  ποσοστό  των  εγκύρων ψηφοδελτίων  τουλάχιστον  0,.500%, αλλά δεν δικαιούται, να συμμετάσχει στην  πρώτη  κατανομή  εδρών,  σύμφωνα  με  τη  πρώτη  προϋπόθεση   της παραγράφου  6 αυτού του άρθρου, σε οποιοδήποτε εκλογικό διαμέρισμα όπου είχε εκθέσει υποψηφίους, λαμβάνει, μια (1 ) έδρα Αντιπροσώπου  κατά  τη διαδικασία  της  παραγράφου 3 αυτού του άρθρου και αποκλείεται οριστικά από τη διεκδίκηση άλλων  εδρών  σε  όλα  τα  εκλογικά  διαμερίσματα  τη μοναδική  έδρα  καταλαμβάνει  ο  υποψήφιος του συνδυασμού που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ανεξάρτητα  εκλογικού  διαμερίσματος και  εκλέγεται  Αντιπρόσωπος του εκλογικού διαμερίσματος στο οποίο είχε εκτεθεί.
 2. Συνδυασμός που δικαιούται  να  συμμετάσχει  στην  πρώτη  κατανομή εδρών  του  εκλογικού διαμερίσματος σύμφωνα με την πρώτη προϋπόθεση της παραγράφου  6,  αλλά  δεν  είχε  εκθέσει  υποψηφίους  στο  συγκεκριμένο εκλογικό  διαμέρισμα,  δεν  καταλαμβάνει  τις  έδρες που δικαιούται στο διαμέρισμα αυτό και αποκλείεται οριστικά από  την  κατανομή  εδρών  του ίδιου  εκλογικού διαμερίσματος. Οι έδρες που δεν κατέλαβε ο συνδυασμός μετά το τέλος  και  της  δεύτερης  κατανομής  κατά  τη  διαδικασία  της παραγράφου  14  αυτού  του  άρθρου  Ο  αποκλεισμός  του  συνδυασμού δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του στην κατανομή  εδρών  των  άλλων  εκλογικών διαμερισμάτων   όπου   έχει   εκθέσει   υποψηφίους  και  δικαιούται  να συμμετάσχει στην κατανομή εδρών.
 3.  Συνδυασμός  που  δικαιούται  να συμμετάσχει στην πρώτη κατανομή εδρών εκλογικού διαμερίσματος  σύμφωνα  με  την  πρώτη  προϋπόθεση  της παραγράφου 6, αλλά δεν είχε εκθέσει επαρκή αριθμό υποψηφίων στο συγκεκριμένο  διαμέρισμα για την κατάληψη των εδρών που δικαιούται καταλαμβάνει έδρες ίσες με τον αριθμό των υποψηφίων του και αποκλείεται οριστικά από τις επόμενες κατανομές εδρών του  ίδιου  εκλογικού  διαμερίσματος.   Οι υπόλοιπες  έδρες που δεν κατέλαβε ο συνδυασμός παραμένουν αδιάθετες και ακάλυπτες και κατανέμονται, μετά το τέλος και  της  δεύτερης  κατανομής κατά  τη  διαδικασία  της παραγράφου 14 αυτού του άρθρου. Ο αποκλεισμός

του συνδυασμού δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του στην κατανομή εδρών  των άλλων  εκλογικών  διαμερισμάτων  όπου έχει εκθέσει υποψηφίους και δικαιούται να συμμετάσχει στην κατανομή εδρών.

 1. Οι έδρες που λαμβάνει κάθε συνδυασμός από την πρώτη κατανομή σε κάθε  εκλογικό  διαμέρισμα,  με  τις  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  6, ισούνται  με  το  ακέραιο  μέρος  του  γινομένου  του   πανελληνίου   εκατοστιαίου  εκλογικού  ποσοστού  του  επί  τον  αριθμό  των  εδρών του συγκεκριμένου εκλογικού διαμερίσματος.  Το δεκαδικό μέρος του  παραπάνω γινομένου  αποτελεί  υπόλοιπο,  με το οποίο ο συνδυασμός συμμετέχει στη δεύτερη κατανομή εδρών του ίδιου διαμερίσματος.
 2.  Οι  έδρες  Αντιπροσώπων  των   εκλογικών   διαμερισμάτων   που παραμένουν  αδιάθετες  μετά την πρώτη κατανομή εδρών, διατίθενται, κατά τη δεύτερη κατανομή. Οι συνδυασμοί που έλαβε έστω και μία (1) έδρα,  σε οποιοδήποτε  εκλογικό διαμέρισμα από την πρώτη κατανομή συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή, στο ίδιο και στα άλλα εκλογικά  διαμερίσματα,  εφόσον εξακολουθούν να έχουν στον καθένα απ` αυτά μη εκλεγέντες υποψηφίους και ακάλυπτο  εκλογικό  ποσοστό,  εκτός  των  συνδυασμών  που εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου.
 3. 12.  Η  διάθεση εδρών από τη δεύτερη κατανομή στους συνδυασμούς που συμμετέχουν  σ`   αυτήν   διενεργείται   διαδοχικά   και   κατά   σειρά προτεραιότητας  στα  εκλογικά διαμερίσματα:

α) Αττικής β) Θεσσαλονίκης και γ) Υπόλοιπης Επικρατείας.   Οι  αδιάθετες  έδρες  κάθε  εκλογικού  διαμερίσματος  κατανέμονται  στους  δικαιούμενους  συνδυασμού, κατά σειρά μεγαλυτέρου υπολοίπου τους (ακάλυπτου εκλογικού ποσοστού),  και  μέχρις ότου  εξαντληθούν  οι  αδιάθετες  έδρες  κάθε εκλογικού διαμερίσματος ή μέχρις ότου όλοι  οι  συνδυασμοί  λάβουν  τις  έδρες  Αντιπροσώπων  που δικαιούνται.
13.  Οι δικαιούμενοι συνδυασμοί συμμετέχουν στην δεύτερη  κατανομή εδρών  μέχρις  ότου  λάβουν  τις  έδρες  που τους αναλογούν με βάση το πανελλήνιο εκλογικό ποσοστό τους.  Κάθε συνδυασμός που έχει  λάβει  το σύνολο  των  εδρών  που του αναλογούν και έχει καλύψει και το δεκαδικό μέρος του εκλογικού ποσοστού του αποκλείεται από τη  δεύτερη  κατανομή εδρών  του επομένου ή των επόμενων εκλογικών διαμερισμάτων, τηρουμένης της σειράς προτεραιότητας της παραγράφου 12 αυτού του άρθρου.
14.  Οι  έδρες  κάθε  εκλογικού   διαμερίσματος   που   ενδεχόμενα παραμένουν  ακάλυπτες  μετά  το  τέλος και της δεύτερης κατανομής, από ολική ή μερική  έλλειψη  υποψηφίων  οποιουδήποτε  συνδυασμού  ή  διότι κανένας  συνδυασμός  δεν  διέθετε  επαρκές  εκλογικό  ποσοστό  για την κατάληψή  τους,  διατίθενται  αναλογικά  με  έκτακτη  κατανομή   στους συνδυασμούς που εξακολουθούν να διαθέτουν μη εκλεγέντες υποψηφίους στο συγκεκριμένο  εκλογικό  διαμέρισμα,  έστω  και  αν οι συνδυασμοί αυτοί

έχουν ήδη λάβει το σύνολο των εδρών που  τους  αναλογούν  με  βάση  το πανελλήνιο  εκλογικό ποσοστό τους. Στη διαδικασία αυτή δεν συμμετέχουν συνδυασμοί που έλαβαν μία (1)  έδρα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου.

 1.    Για   τη   διενέργεια  της  έκτακτης  αναλογικής  κατανομής προσθέτονται  τα  πανελλήνια  εκλογικά  ποσοστά  των  δικαιουμένων  να συμμετάσχουν  συνδυασμών  και  το  άθροισμα  αποτελεί  τον παρονομαστή κλασμάτων, με αριθμητή το  πανελλήνιο  εκλογικό  ποσοστό  κάθε  συνδυασμού  .  Τα κλάσματα πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των προς διάθεση εδρών και τα γινόμενα δείχνουν, ως προς τα μεν ακέραια μέρη τους,  τις έδρες  που διαθέτονται σε κάθε συνδυασμό ως προς τα δε κλασματικά μέρη τους τα υπόλοιπα  με  τα  οποία  κάθε  συνδυασμός  θα  συμμετάσχει  σε ενδεχόμενη δεύτερη έκτακτη κατανομή.

Εφόσον  δεν  καλυφθούν  όλες  οι  έδρες  με το σύνολο των ακέραιων μερών, διενεργείται δεύτερη έκτακτη κατανομή στους  συνδυασμούς,  κατά σειρά μεγαλυτέρου κλασματικού μέρους των γινομένων τους.

Εφόσον   συνδυασμός   ή   συνδυασμοί  δεν  διαθέτουν  αρκετούς  μη εκλεγέντες υποψηφίους προκειμένου να  καλύψουν  όλες  τις  έδρες  που λαμβάνουν   με  τη  διαδικασία  αυτής  της  παραγράφου,  η  διαδικασία επαναλαμβάνεται για  τις  εναπομένουσες  ακάλυπτες  έδρες  μεταξύ  των συνδυασμών  που εξακολουθούν να διαθέτουν μη εκλεγέντες υποψηφίους και συνεχίζεται  μέχρις  ότου  διατεθούν  όλες  οι  ακάλυπτες  έδρες  κάθε εκλογικού διαμερίσματος.

 1.   Αν,  και  μετά  τις διαδικασίες της προηγουμένης παραγράφου παραμένουν ακάλυπτες έδρες από έλλειψη υποψηφίων όλων των  συνδυασμών, οι  έδρες  παραμένουν  οριστικά  ακάλυπτες  και, η Συνέλευση των Αντιπροσώπων λειτουργεί με μειωμένη ανάλογα σύνθεση,  μέχρι  τις  επόμενες αρχαιρεσίες.   Σε  παρόμοια  περίπτωση  η  απαρτία,  οι αναγκαίες κατά περίπτωση, Πλειοψηφίας της ΣτΑ.  κλπ..   προσδιορίζονται  με  βάση  τη μειωμένη σύνθεσή της.
 2.  Οι  έδρες  Αντιπροσώπων  κάθε  εκλογικού  διαμερίσματος  που διατίθενται σε κάθε συνδυασμό  καταλαμβάνονται  κατά  σειρά  από  τους υποψηφίους  του  συνδυασμού  στο  συγκεκριμένο εκλογικό διαμέρισμα που συγκέντρωσαν  τους  περισσότερους  σταυρούς  προτίμησης.    Εφόσον   η τελευταία  διατιθέμενη  έδρα  διεκδικείται από περισσότερους του ενός, ισοψηφούντες υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού στο  εκλογικό  διαμέρισμα διενεργείται κλήρωση και ανακηρύσσει Αντιπρόσωπος όποιος ευνοηθεί.

Άρθρο 19

Επίσημη Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

 1.   Η  ΚΕΕ  υποχρεούται  να  προβεί  σ`  επίσημη  ανακοίνωση   των αποτελεσμάτων μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών.
 2.  Τα αποτελέσματα τοιχοκολλούνται στο Κεντρικό Κατάστημα του ΟΕΕΕ επιδόματα,  στους  Γενικούς Εκπροσώπους των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων ταχυδρομούνται σ` όλους τους  υποψηφίους  και  δημοσιεύονται τουλάχιστον  σε  μία  (1)  ημερήσια  πολιτική  και  μία  (1)  ημερήσια οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, οι οποίες  έχουν  προσδιοριστεί  στην προκήρυξη των εκλογών.

Άρθρο 20

Ενστάσεις σχετικές με την Επίσημη

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων

 1. Οι υποψήφιοι και οι Γενικοί Εκπρόσωποι συνδυασμών  ή  μεμονωμένων υποψηφίων,  δικαιούνται  να  υποβάλλουν γραπτές ενστάσεις προς την ΚΕΕ, μέσα σε πέντε (5) μέρες από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 2.   Εφ`  όσον  υποβλήθηκαν  ενστάσεις  και  έγιναν αποδεκτές, η ΚΕΕ προβαίνει  σε  νέα  επίσημη  ανακοίνωση  των  αποτελεσμάτων  κατά   τις διατάξεις  της  παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος, μέσα σε είκοσι (20) μέρες, από την ημέρα των  εκλογών.  Η  απόφαση  για  κάθε  ένσταση επιδίδεται  ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, εφ` όσον ζητηθεί σ` εκείνον που την υπέβαλε.

Μέρος Δεύτερο

Συγκρότηση και λειτουργία

της συνέλευσης των αντιπροσώπων

Άρθρο 21

                   Σύγκληση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων

 1.  Οι  τακτικές σύνοδοι της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ) εκτός

   από την πρώτη μετά από κάθε εκλογή μπορούν  να  συγκαλούνται  σε  οποι-

   αδήποτε πόλη – πρωτεύουσα Νομού.

 1.   Η  πρώτη  τακτική  σύνοδος,  μετά  από κάθε εκλογή, οι έκτακτες σύνοδοι και οι επαναληπτικές όλων των τακτικών  και  εκτάκτων  συνόδων, συγκαλούνται υποχρεωτικά στην Αθήνα.
 2.  Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικής συνόδου της  ΣΤΑ  δημοσιεύεται υποχρεωτικά τουλάχιστον σε μια (1) πολιτική και μία (1) οικονομική, από τις  Αθηναϊκές  ημερήσιες  εφημερίδες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από  την  ημέρα  σύγκλησης.   Παράλληλα  αποστέλλεται  ταχυδρομική συστημένη ατομική πρόσκληση σε όλους τους Αντιπροσώπους, μέσα στην ίδια χρονική προθεσμία.  Στη πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά η ημερομηνία η  ημέρα  της εβδομάδας και η ώρα της πρώτης συνεδρίασης της συνόδου οι προβλεπόμενες  ημέρες  διαρκείας  της  συνόδου  και   ο   αριθμός   των συνεδριάσεων  ο  τόπος  διεξαγωγής της συνόδου, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και οι Εισηγητές  .Προαιρετικά  η  πρόσκληση  συνοδεύεται  από περιλήψεις των εισηγήσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
 3.  Η πρόσκληση για σύγκληση έκτακτης συνόδου  της  ΣΤΑ,  μπορεί  να δημοσιευθεί  και  να  ταχυδρομηθεί δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από την μέρα σύγκλησης. Οι υπόλοιπες διατάξεις  της  προηγούμενης  παραγράφου ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση.

Άρθρο 22

Τακτικές σύνοδοι της Συνέλευσης των  Αντιπροσώπων

 1.   Οι  ετήσιες  τακτικές  σύνοδοι της ΣΤΑ συνέρχονται με σκοπό την έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών του  επομένου  έτους  και τον έλεγχο του Απολογισμού του λήξαντος έτους. Η ευθύνη της σύγκλησης των  τακτικών  συνόδων  ανήκει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του ΟΕΕΕ, ο Πρόεδρος του οποίου υπογράφει τη σχετική πρόσκληση.
 2.  Η πρώτη μετά από κάθε εκλογή, τακτική σύνοδος της ΣΤΑ συνέρχεται μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες από  την  ημέρα  των  αρχαιρεσιών,  με σκοπό  την  εκλογή  του  Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΕ.  

**Το δεύτερο εδάφιο διαγράφηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ.149/1995 (Α 90)

Άρθρο 23

Έκτακτες Σύνοδοι της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.

 1. Οι έκτακτες σύνοδοι της ΣΤΑ  συνέρχονται  μέσα  σε  τριάντα  (30) μέρες από την κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικής αίτησης του ενός  πέμπτου  (1/5)  των  μελών  του  Επιμελητηρίου,  με σκοπό τη λήψη απόφασης για όλα τα  θέματα  που  περιέχονται  στην  αίτηση,  τα  οποία αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ημερήσια Διάταξη των εκτάκτων συνόδων.
 2.  Η ευθύνη σύγκλησης ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο,  ο  Πρόεδρος του οποίου υπογράφει τη σχετική πρόσκληση.
 3.   Αν  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αρνηθεί ή αποφύγει την εμπρόθεσμη σύγκληση. η ΣΤΑ συγκαλείται από τους ενδιαφερόμενους που υπέγραψαν  την αίτηση,  ο  πρώτος των οποίων υπογράφει τη σχετική πρόσκληση, και μέχρι την εκλογή του Προέδρου της  συνόδου  προεδρεύει  ο  Αντιπρόσωπος  που, μεταξύ  των  παρόντων, πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά τις τελευταίες εκλογές.  Οι εισηγήσεις πάνω στα  θέματα  της  Ημερησίας Διάταξης,  που  έχουν  καθορίσει  τα  μέλη  που  συγκάλεσαν την έκτακτη σύνοδο, παραδίδονται στον  προεδρεύοντα  Αντιπρόσωπο.  Ο  Πρόεδρος  της συνόδου  διαβάζει  τις εισηγήσεις στο σώμα, πριν από κάθε διαδικασία. Η διαδικασία αυτής της παραγράφου δεν ακολουθείται εφόσον στο  Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλέσει εκπρόθεσμα την έκτακτη σύνοδο.
 4.  Αίτηση για τη σύγκληση έκτακτης συνόδου της ΣΤΑ, που υποβάλλεται μέσα  στους  δύο  (2)  επόμενους  μήνες  από  τη  σύγκληση προηγούμενης τακτικής ή έκτακτης συνόδου, ή μέσα στους δύο (2)  προηγουμένους  μήνες της  ετήσιας  τακτική  συνόδου  ή  μετά  την  προκήρυξη  εκλογών, είναι απαράδεκτη. Αντίθετα η  προκήρυξη  εκλογών  μετά  την  υποβολή  αίτησης σύγκλησης έκτακτης συνόδου δεν απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύγκλησή της

Άρθρο 24

Απαρτία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων

 1.  Η  ΣτΑ  βρίσκεται  σε  απαρτία  εφόσον παρευρίσκονται τα επτά δέκατα (7/10) του όλου αριθμού των Αντιπροσώπων.
 2.   Σε  περίπτωση  έλλειψης  απαρτίας  κατά  την  ώρα   που   έχει προσδιορισθεί   στην  πρόσκληση,  η  σύνοδος,  ή  της  ΣΤΑ  αναβάλλεται προσωρινά για χρονικό διάστημα 4-24 ωρών. Η ώρα της νέας σύγκλησης  της συνόδου  καθορίζεται  από  το Δ.Σ., ή εφόσον το Δ.Σ.  δεν καθορίσει την ώρα, η σύνοδος επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο μετά από 24  ώρες  και  η ΣΤΑ  βρίσκεται  σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το 50% συν ένας (1) του όλου αριθμού των Αντιπροσώπων.   Εφόσον  δεν  επιτευχθεί  ούτε  αυτή  η απαρτία, η σύνοδος αναβάλλεται οριστικά.
 3.  Σε περίπτωση οριστικής αναβολής οι  Αντιπρόσωποι  προσκαλούνται σε  επαναληπτική  σύνοδο μέσα σε τριάντα (30) μέρες, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 21, στην Αθήνα.
 4.  Εφόσον και κατά την επαναληπτική σύνοδο δεν επιτευχθεί απαρτία, κατά τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου,  η  σύνοδος της ΣΤΑ ματαιώνεται οριστικά.
 5. Εφόσον η οριστική ματαίωση, από έλλειψη απαρτίας,  αφορά  τακτική  σύνοδο  της ΣΤΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει αυτοδίκαια και αυτόματα εκλογές για την ανάδειξη νέας Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Αν η οριστική ματαίωση αφορά την  πρώτη  τακτική  σύνοδο  μετά  την διενέργεια  εκλογών, η ΚΕΕ που διενέργησε τις τελευταίες υποχρεούται να προκήρυξε νέες εκλογές.»Στην περίπτωση αυτή και μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η ΣΤΑ που θα προέλθει από τις εκλογές, τη διοίκηση του Επιμελητηρίου, όσον αφορά τα τρέχοντα διοικητικά θέματα, ασκεί η ΚΕΕ».

**Το εντός » » εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ.149/1995 (Α 90)

 1. Η απαρτία της ΣΤΑ ελέγχεται οποτεδήποτε  κατά  τη  διάρκεια  των συνεδριάσεων  της  με  πρόταση οποιουδήποτε Αντιπροσώπου και εφόσον δεν διαπιστώνεται, οι συνεδριάσεις διακόπτονται.

Άρθρο 25
Συγκρότηση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων

 1.  Αφού  διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, η ΣΤΑ συγκροτείται σε σώμα εκλέγει προεδρείο της συνόδου, που διευθύνει τις συνεδριάσεις.
 2.  Το Προεδρείο της συνόδου είναι τριμελές (3) και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 3.  Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της συνόδου στη ΣτΑ προεδρεύει  ο Πρόεδρος του ΟΕΕΕ.
 4.  «Κατά την πρώτη, μετά τις εκλογές σύνοδο της ΣΤΑ, ο πρόεδρος του ΟΕΕ παραδίδει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου στον Πρόεδρο της συνόδου, αμέσως μετά την εκλογή του τελευταίου» . Το Προεδρείο της πρώτης, μετά τις εκλογές συνόδου  της  ΣΤΑ διοικεί  το  ΟΕΕΕ  μέχρι  τη  συγκρότηση  σε  σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο του οποίου παραδίδει την σφραγίδα.  Η  εξουσία του  Προεδρείου  της ΣτΑ περιορίζεται σε τρέχοντα διοικητικά θέματα του ΟΕΕΕ.

**Τα δύο πρώην πρώτα εδάφια ενοποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 6 του Π.Δ.149/1995 (Α 90)

 1.   Η  εκλογή  του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και Γραμματέα της συνόδου  διενεργείται  με  άμεση  φανερή  ψηφοφορία  και   με   απόλυτη πλειοψηφία  των  παρόντων Αντιπροσώπων, χωριστά για τον καθένα από τους τρείς (3) και με τη σειρά που αναφέρονται.

Άρθρο 26

Παρατάξεις, Ομάδες και Ανεξάρτητοι Αντιπρόσωποι

 1.  Πριν από την εκλογή Προεδρείου κάθε τακτικής ή έκτακτης συνόδου πέντε (5) ή περισσότεροι Αντιπρόσωποι μπορούν, με κοινή έγγραφη  δήλωση προς  τον  προεδρεύοντα,  ν`  ανακοινώσουν  ότι συγκροτούν Παρατάξεις ή Ομάδες Αντιπροσώπων και οποιοσδήποτε Αντιπρόσωπος  μπορεί,  με  έγγραφη επίσης  δήλωση, ν` ανακοινώσει ότι δεν ανήκει σε Παράταξη ή Ομάδα, αλλά είναι Ανεξάρτητος Αντιπρόσωπος.
  2. Για τη συγκρότηση Παράταξης απαιτείται  η  συμμετοχή  δέκα  (10) τουλάχιστον  Αντιπροσώπων.   Κάθε παράταξη υποχρεούται ν` αναφέρει στην εγγραφή δήλωση την επωνυμία  της,  τα  ονοματεπώνυμα  και  το  συνολικό αριθμό  των  Αντιπροσώπων  που  συμμετέχουν  σ`  αυτή και να ορίσει τον Γενικό εκπρόσωπο της Παράταξης. Δικαιούται επίσης να  ορίσει  έναν  (1) απλό  Εκπρόσωπο,  εφόσον  διαθέτει  11  έως  30  μέλη,  μέχρι  δυο  (2) Εκπροσώπους εφόσον διαθέτει 31-50 μέλη,  μέχρι  τρεις  (3)  Εκπροσώπους εφόσον  διαθέτει  51-70  μέλη και μέχρι τέσσερις (4) Εκπροσώπους εφόσον διαθέτει 71 και περισσότερα μέλη.   
 2. 3.   Για  τη  συγκρότηση  Ομάδας  απαιτείται  η συμμετοχή πέντε (5) τουλάχιστον Αντιπροσώπων.  Κάθε  Ομάδα  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην έγγραφη  δήλωση  την  επωνυμία  της,  τα  ονοματεπώνυμα και το συνολικό αριθμό των Αντιπροσώπων που συμμετέχουν σ`  αυτήν  και  να  ορίσει  τον Γενικό  Εκπρόσωπο  της  Ομάδας.   Οι Ομάδες δεν δικαιούνται να ορίσουν απλούς Εκπροσώπους.

Άρθρο 27

Λειτουργία και αναγκαίες πλειοψηφίες για τη λήψη

των αποφάσεων της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων

 1.  Οι συζητήσεις, κατά τις τακτικές ή έκτακτες συνόδους  της  ΣτΑ, διεξάγονται πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και τα ψηφίσματα που ενδεχόμενα,  υποβάλλονται  προς  έγκριση μετά την εξάντληση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Η Ημερήσια Διάταξη κάθε συνόδου αποτελείται:

α)  Από τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην πρόσκληση σύγκλησης της συνόδου.

β)  Από  τα  θέματα  που  προτείνονται  έγγραφα  από  πενήντα  (50) τουλάχιστον Αντιπροσώπους, τα οποία προστίθενται υποχρεωτικά και

γ)  Από τα θέματα που προτείνοντα έγγραφα από δέκα (10) τουλάχιστον

Αντιπροσώπους, τα οποία προστίθενται εφόσον αποφασίσει θετικά η ΣτΑ, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Αντιπροσώπων.

 1. 3.  Η πρόταση θεμάτων από τους Αντιπροσώπους γίνεται πριν  από  την έναρξη  της  συζήτησης  του  πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, που είναι, σε κάθε περίπτωση, η εκλογή Προεδρείου  της  συνόδου.   Οι  προτάσεις  θεμάτων  είναι  έγγραφες,  υπογράφονται από τον αναγκαίο αριθμό Αντιπροσώπων και ορίζεται σ` αυτές ο Εισηγητής του θέματος.  
 2.   Τα θέματα που προτείνονται από τους Αντιπροσώπους αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη μετά από τα θέματα που έχουν  συμπεριληφθεί  στην πρόσκληση σύγκλησης της συνόδου, προηγούνται όσα προτάθηκαν από πενήντα (50)  τουλάχιστον  Αντιπροσώπους,  κατά  τη  σειρά που υποβλήθηκαν, και ακολουθούν όσα προτάθηκαν από δέκα (10) τουλάχιστον Αντιπροσώπους, κατά τη σειρά που η εγγραφή τους εγκρίθηκε από τη ΣτΑ.
  5. Τα θέματα που είχαν αναγραφεί στην πρόσκληση ή  που  προστέθηκαν στην  Ημερήσια  Διάταξη  με πρόταση Αντιπροσώπων, μπορούν να προταχθούν στη συζήτηση, εφόσον θεωρηθούν επείγοντα από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Αντιπροσώπων.
 3.  Η συζήτηση κάθε θέματος, μετά την εκλογή Προεδρείου, αρχίζει με την ανάπτυξη της εισήγησης  από  τον  Εισηγητή.   Ακολουθεί  η  υποβολή διευκρινιστικών  ερωτήσεων,  στις οποίες απαντά ο Εισηγητής.  Στη συνέχεια ανοίγεται  κατάλογος  ομιλητών,  μετά  την  εξάντληση  του  οποίου ακολουθούν  δευτερολογίες.  Μετά  το τέλος των δευτερολογιών, ο Πρόεδρος της συνόδου θέτει τις προτάσεις  που  έχουν  διατυπωθεί  σε  ψηφοφορία, εκτός της περίπτωσης της επόμενης παραγράφου.
 4.   Με  απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων Αντιπροσώπων είναι δυνατό να επαναληφθεί ο κύκλος  συζήτησης  ενός  θέματος,  εφόσον κρίνεται  ότι  πρέπει  να  αναλυθεί  περισσότερο,  πριν από τη λήψη της απόφασης.  Σε  παρόμοια  περίπτωση  επαναλαμβάνεται  η  διαδικασία  της προηγούμενης  παραγράφου,  πριν  από τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, εκτός από τις δευτερολογίες οι οποίες απαγορεύονται.
 5. 8.   Κατά  τη  συζήτηση  του  Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών του επομένου έτους, του Απολογισμού του λήξαντος  έτους  και  της  πρότασης ανάκλησης  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου η διάρκεια των ομιλιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από:

α) Εξήντα (60) λεπτά για τον Εισηγητή.

β)  Σαράντα (40) λεπτά για καθένα από τους Γενικούς Εκπροσώπους των Παρατάξεων και Ομάδων και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)  Είκοσι  (20)  λεπτά για καθέναν από τους απλούς Εκπροσώπους των Παρατάξεων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Δέκα (10) λεπτά για κάθε Ανεξάρτητο Αντιπρόσωπο.

ε) Πέντε (5) λεπτά για κάθε Αντιπρόσωπο που συμμετέχει σε  Παράταξη ή Ομάδα.

 1.  Κατά τη συζήτηση οποιουδήποτε  άλλου  θέματος  η  διάρκεια  των ομιλιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από:

α) Τριάντα (30) λεπτά για τον Εισηγητή.

β) Είκοσι (20) λεπτά για τον καθένα από τους  Γενικούς  Εκπροσώπους των Παρατάξεων και Ομάδων και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Δέκα (10) λεπτά για καθέναν  από  τους  απλούς  Εκπροσώπους  των Παρατάξεων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Πέντε (5) λεπτά για κάθε Ανεξάρτητο Αντιπρόσωπο.

ε) Δύο (2) λεπτά για κάθε Αντιπρόσωπο που συμμετέχει σε Παράταξη  ή Ομάδα.

 1. 10.  Οι δευτερολογίες κατά τη  συζήτηση  οποιουδήποτε  θέματος  δεν μπορούν να διαρκούν περισσότερο από:

α) Δέκα (10) λεπτά για τον Εισηγητή.

β) Πέντε (5) λεπτά για τους Γενικούς Εκπροσώπους των Παρατάξεων και Ομάδων και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Δυο (2) λεπτά για τους απλούς Εκπροσώπους των Παρατάξεων. Οι υπόλοιποι Αντιπρόσωποι δεν δικαιούνται να δευτερολογήσουν.

 1.   Εφόσον  ληφθεί απόφαση επανάληψης της συζήτησης ενός θέματος, σύμφωνα με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου, οι ομιλίες δεν  μπορεί  να είναι μεγαλύτερες από:
  α) Δεκαπέντε (15) λεπτά για τον Εισηγητή.

β) Δέκα (10) λεπτά για τους  Γενικούς  Εκπροσώπους  Παρατάξεων  και Ομάδων και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Πέντε (5) λεπτά για τους απλούς Εκπροσώπους  Παρατάξεων  και  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Δύο (2) λεπτά για κάθε Ανεξάρτητο Αντιπρόσωπο.

Οι  Αντιπρόσωποι  που  συμμετέχουν  σε  Παράταξη ή Ομάδα δεν δικαιούνται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ομιλητών κατά την  επανάληψη της συζήτησης.

 1.   Κανένας  Αντιπρόσωπος δεν μπορεί να μιλήσει δυο (2) φορές για το ίδιο θέμα, εγγραφόμενος στον κατάλογο των ομιλητών υπό δυο  (2)  διαφορετικές ιδιότητες.

Κανένας Αντιπρόσωπος δεν μπορεί να παραχωρήσει το χρόνο της ομιλίας του σε άλλον ομιλητή.

 1.  Οι Γενικοί Εκπρόσωποι των Παρατάξεων και Ομάδων και ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την εγγραφή  τους  στον  κατάλογο των  ομιλητών δικαιούνται να ζητούν το λόγο και να παρεμβάλλονται, μετά το τέλος οποιασδήποτε ομιλίας και πριν τον επόμενο  ομιλητή,  όχι  όμως περισσότερες  από  δύο  (2)  φορές,  κατά τη συζήτηση κάθε θέματος.  Οι παρεμβάσεις αυτές δεν  μπορούν  να  είναι  μεγαλύτερες  των  τριών  (3) λεπτών.
 2. 14.  Ο Εισηγητής κάθε θέματος δικαιούται να δευτερολογεί τελευταίος ή  να  εγγράφεται  τελευταίος  στον  κατάλογο  των   ομιλητών,   εφόσον διεξάγεται  επανάληψη  της συζήτησης του θέματος που εισηγήθηκε κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου.
 3. Ο Πρόεδρος της συνόδου ή το μέλος του Προεδρείου που προεδρεύει δικαιούται να διακόπτει οποιονδήποτε ομιλητή, εφόσον μιλά εκτός θέματος ή  εφόσον εμφανώς παρακωλύει την πρόοδο των εργασιών της συνόδου και να προβαίνει στις απαραίτητες, κατά την κρίση του,  συστάσεις.  Δικαιούται επίσης  ν`  αφαιρεί  τον  λόγο από τον ομιλητή, εφόσον ο τελευταίος δεν συμμορφώνεται και υποχρεούται εφόσον έχει παρέλθει ο  κανονικός  χρόνος ομιλίας του.
 4.  Ο Πρόεδρος της συνόδου ή το μέλος του Προεδρείου που προεδρεύει δικαιούται να αποβάλλει από την αίθουσα των συνεδριάσεων,  για  χρονικό διάστημα  5-60  λεπτών, οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο που επιμένει, παρά τις συστάσεις, να παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την πρόοδο των  εργασιών της  συνόδου. Για την αποβολή Γενικού Εκπροσώπου Παράταξης ή Ομάδας και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη  της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων Αντιπροσώπων και η αποβολή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα (10 λεπτών.
 5.  Οι αποφάσεις της ΣτΑ λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των παρόντων   Αντιπροσώπων.    Σε   περίπτωση   ισοψηφίας,   η   ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.  Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας υπερισχύει η  άποψη  υπέρ της  οποίας τάσσεται το μέλος του Προεδρείου της Συνόδου που προεδρεύει κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Οι  ψηφοφορίες  διεξάγονται  φανερά,  με απλή ανάταση του χεριού, εκτός των περιπτώσεων των παραγράφων 18 και 19 αυτού του άρθρου και της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΕΕ.
 6.   Απόφαση  για  την  ανάκληση  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτεί πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των  Αντιπροσώπων   και   λαμβάνεται   υποχρεωτικά  με  μυστική  ψηφοφορία.   Τα ανακαλούμενα  μέλη  αντικαθίστανται  από  τους   αναπληρωματικούς   του συνδυασμού  με  τον  οποίο  εκλέχθηκαν. Αν ανακληθεί Σύμβουλος που είχε εκτεθεί σαν μεμονωμένος, η έδρα που κατείχε παραμένει  κενή  μέχρι  τις επόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέας ΣΤΑ.
 7.   Αποφάσεις  που  αφορούν  σε άλλα προσωπικά θέματα λαμβάνονται υποχρεωτικά με μυστική ψηφοφορία. Σαράντα (40) τουλάχιστον Αντιπρόσωποι μπορούν επίσης, να ζητήσουν τη διεξαγωγή  μυστικής  ψηφοφορίας  για  τη λήψη της απόφασης πάνω σ` οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα.
 8.   Στο τέλος των εργασιών κάθε συνόδου η ΣΤΑ μπορεί να καθορίζει θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της επομένης συνόδου.
Περί ΣΥΝΑΡΟΕΕ 101 Άρθρα
Η Συνεργασία Αριστερών Οικονομολόγων έχει στόχο να συναντηθεί, να συνομιλήσει, να συνεργαστεί, να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους τους επιστήμονες οικονομολόγους, μα και με αυτούς που ασκούν το λογιστικό – οικονομολογικό επάγγελμα. Δίνουμε τη μάχη ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να διαδραματίσει το ρόλο που του έχει δώσει η Πολιτεία. Εμείς που προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους παλεύουμε ώστε το Οικονομικό Επιμελητήριο να λειτουργήσει πραγματικά ως Σύμβουλος της Πολιτείας, να παρέμβει σε επαγγελματικά θέματα προς όφελος των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στα μέλη του. Στις εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο της ΣΥΝΑΡΟΕΕ διεκδικώντας όλοι μαζί ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο από αυτό που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Στις εκλογές για τα Περιφερειακά Τμήματα τα μέλη μας συγκροτούν ευρύτερα τοπικά ψηφοδέλτια με βάση τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.