30 Μαρτίου 2020

Νόμος 1100 της 22/27.12.88: Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. (Α’ 295)

18 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΡΟΕΕ 0

Νόμος 1100 της 22/27.12.88 Περί ιδρύσεως  Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. (Α’ 295). **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ανωτέρω Επιμελητήριο μετονομάσθηκε σε «Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας», διά του άρθρου 1 του Ν. 1100/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε διά του […]